יראה יח' – ללמוד אמונה

צריך יראה בלימודי פנימיות שלא להרס אבל אסור שהיראה תגרום שלא ללמוד אמונה

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - יראה יח' – ללמוד אמונה

יח. טובה היא המדה של יראת הרוממות בהשגת הענינים האלהיים, להתירא מלהרוס בגנזי עולם ושלא להשען בהם על בינתו. אבל כשתרחיב את מדתה לענותנות יתירה, עד לבלי לעיין כלל בסתרי התורה ולא לחקור בחקרי האמונה, ולהתירא יותר מדאי מכל מחקר כללי, כמה חושך היא מביאה לעולם, וכמה אומללים אובדים מן היהדות ורועים בשדה אחר ואין משיב, הלב נעשה רפה כשעוה ואין מתאמץ להשיב דברים בדעת והשכל, שגם רחוקים יוכלו להשכילם. אמנם את כל זה גרמו הקלקולים הראשונים שכדי לתקנם היו צריכים יסורים כאלה. מפני שבדורות הראשונים היו זמנים שנתרחקנו מעל ד', כחשו בד' ויאמרו לא הוא, היתה צריכה הרפואה לבא לעומת זה בהשכלה בדורות רבים יראה פשוטה ויתרה, וסוף סוף היא תביא את המרפא בכנפיה.