ירושלים – מגדל עדר

האחדות הישראלית בנויה היום על קבוצות קבוצות שנוהגות בסובלנות ובכבוד זו בזו. האם לא הגיע הזמן לאחדות אמיתית כלל ישראלית

תגיות: ירושלים, בית המקדש, אחדות,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - ירושלים – מגדל עדר

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכד' אייר תשע"ח
א.    מיכה ד' - ואתה מגדל עדר עפל בת ציון עדיך תאתה ובאה הממשלה הראשנה ממלכת לבת ירושלם. יונתן - ואת משיחא דישראל דטמיר מן קדם חובי כנשתא דציון לך עתידא מלכותא למיתי וייתי שלטונא קדמאה למלכות כנשתא דירושלם. מלבי"ם - ..הר ציון.. תחלה תהיה כמגדל של צאן, ואח"כ תהיה עופל, שהוא מבצר חזק.. שהגליות יתחילו להתקבץ.. תבוא ממשלה קטנה, שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה.. ואח"כ תבא מלכות ב"ד, שאח"כ ימלוך המלך המשיח.. רש"י - ותרגום עדר כנסת ישראל ותירגם עופל ל' אופל ויש לפרש מגדל עדר בית המקדש ועופל לשון מגדל עוז וכן עופל ובחן (ישעיה לב). אבן עזרא - ..ירושלם שהוא כמגדל לעדר שהם ישראל. רד"ק - ..ישראל נמשלים לעדר הצאן כמו שהמשילם בכמה מקומות וציון וירושלם הוא מקום כל ישראל שהיו נאספים שם שלש פעמים בשנה..

ב.     בראשית כט' - וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר. ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה. ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו. ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו. ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן. ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו. ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן. עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה הוא. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל.. ויגל את  האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך. ב"ר ויצא ע' ח' - והנה באר בשדה זו ציון, והנה שלשה עדרי צאן, אלו שלשה רגלים, כי מן הבאר ההיא ישקו, שמשם היו שואבים רוח הקודש, והאבן גדולה, זו שמחת בית השואבה.. ונאספו שמה כל העדרים, באים מלבוא חמת ועד נחל מצרים, וגללו את האבן וגו', שמשם היו שואבים רוח הקודש, והשיבו את האבן, מונח לרגל הבא. שם י' - ר' יוסי בר חנינא פתר קריא בגלות ויאמר להם יעקב וגו', מחרן אנחנו, מחרונו של הקב"ה אנו בורחים, ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור, הידעתם את מי שהוא עתיד ללבן עונותיכם כשלג, ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום, באיזו זכות, והנה רחל בתו באה עם הצאן, הה"ד (ירמיה לא) כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם וגו' כה אמר ה' מנעי קולך מבכי וגו' ויש תקוה לאחריתך וגו'.

ג.     אוה"ק א' חכמת הקודש קו' - יש צדיק כזה, שיכול לערוב, שיתוקן העולם כולו, וכל ישראל ישובו בתשובה שלמה, ובזה הם מקבלים שפע חיים, וטוב גדול, בהקפה, מהאוצר העליון, מקור הברכות. וצדיקים כאלה מוכרחים להמצא בעקבתא דמשיחא, שכל ההשפעות באות בדרך הקפה, בסוד טוב איש חונן ומלוה. ואורח צדיקים זה מקדים את הטובה לבא לעולם, ומכשיר את הדעות לקבל הופעות חדשות, שאינן ראויות להן כלל. ומכל מקום לא תצא מזה שום תקלה, כי אם תועלת ותיקון, מפני שהדעות העליונות הללו יש בכחן להכשיר את הדור בהופעתן, שיוכל לקבל את האור הגדול שבהן, ולהשתמש בו כראוי. ההכשר הראוי לזה הוא העסק ביחודים, בבהירות הדעת, ואומץ טהרת הרצון..

ד.     בראשית לב' - ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר.. ורוח תשימו בין עדר ובין עדר. ב"ר עה' יג' - מהו ורוח תשימו אמר יעקב לפני הקב"ה רבש"ע אם יהיו צרות באות על בני לא תביא אותם זו אחר זו אלא הרווח להם מצרותיהם.

ה.    בראשית לה' - ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם.. ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר. ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר. תרגום יונתן - ונטל יעקב ופרס למשכניה מן להלא למגדלא דעדר אתרא דמתמן עתיד דאתגלי מלכא משיחא בסוף יומיא. אלשיך - נסע ממקומו העיקרי שהיה באהל רחל. ויט אהלה של רחל הנזכרת כי אהלה כתיב. ולא במקום לאה שהיא מגדל עדר צאן ישראל - כי היא רבת בנים כי ילדה ששה ורוב עדר ישראל ממנה וכהונה לויה מלכות ותורה - כי אם ויט אהלה מהלאה למגדל עדר להלאה ממנה ולא בה, שהוא עם בלהה.. או יהיה הרמז במה שלא נאמר להלאה כי אם מהלאה, שהוא לרמוז.. מה נקראת לאה הידועה, וזה עשה למגדל עדר הוא בשביל מגדל עדר היא רחל שהיא מגדל עוז לעדר ה' בקבורתה הנזכר בזמן החורבן.. מהר"ל נצח ישראל א' - ..רחל היא היתה עקרת הבית.. וכל מי שנקרא בית כולל ומאחד הכל.. ולכך רחל שהיא כח המאחד.. מבקשת רחמים עד שיהיו ישראל מקובצים בארצם לגמרי..

ו.      בראשית יט' - ויאמרו גש הלאה.. רש"י - ..כל הלאה שבמקרא לשון רחוק, כמו.. (ש"א כ כב) הנה החצי ממך והלאה. שקלים ז' ד' - בהמה שנמצאת מירושלם ועד מגדל עדר.. זכרים עולות, נקבות.. שלמים. ישעיהו מ' - ..איש לא נעדר. מצודת ציון - ענין חסרון.. ישעיהו ז' - וכל ההרים אשר במעדר יעדרון.. מצודת ציון - הנחפרים בכלי חפירה.. דברי הימים א' יב' - מזבלון יוצאי צבא.. ולעדר בלא לב ולב.. ומן הדני ערכי מלחמה.. כל אלה אנשי מלחמה עדרי מערכה בלבב שלם באו חברונה להמליך את דויד על כל  ישראל.. רש"י - ..לעדור כמו לערוך מלחמה. מלבי"ם - הוא מין תכסיס מלחמה שיתיצבו המחנות עדרים עדרים איש מול חברו, ובכ"ז יהיה לב כולם שלם זה עם זה להתגבר נגד האויב.

ז.     רבינו בחיי - ..ושם באותו המקום נשלמו השבטים, כי בנימין שנולד שם הוא היה תשלום השבטים, ועל זה אמר הכתוב: (מיכה ד) ואתה מגדל עדר.. אגרא דכלה - מהלאה שהיה מקודם אהלו רק עם בחינת לאה, למגדל עדר שמתגדל בבחינת פרצופים שלמים כל בחינת עדר, דהיינו רח"ל לא"ה בגימטריא עד"ר..

ח.    אורות התחיה כה' - סמוך לעקבא דמשיחא מתרבה סגולת האחדות באומה, המעשים הטובים והדעות והאור האלוקי הנמצאים בצדיקים פועלים על קדושת הכלל יותר מבשאר הזמנים. טמונה היא סגולה זו במטמון של קטיגוריא ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה, שמעוררת הרגשה כללית לצפיה לתשועת הגוי כולו.