ירושלים – נוה שאנן

השאננות הישראלית, הבטחון הישראלי בנצחיותה של מדינת ישראל, מקורה בקודש, אך יש להיזהר שלא תהפוך לתרדמת אידיאולוגית

תגיות: ירושלים, מדינת ישראל, גאולה,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - ירושלים – נוה שאנן

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לי' אייר תשע"ח
א.    ישעיהו לג' כ' - חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע יתדתיו לנצח וכל חבליו בל ינתקו. מצודת ציון - שאנן - ענין השקט ושלוה כמו שאנן מואב (ירמיה מח). מגילה יב:- ויאמר המלך לחכמים, מאן חכמים, רבנן.. א"ל דיינוה לי. אמרו היכי נעביד? נימא ליה קטלה, למחר פסיק ליה חמריה ובעי לה מינן. נימא ליה שבקה, קא מזלזלה במלכותא. א"ל מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו, ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות. זיל לגבי עמון ומואב, דיתבי בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייה. וטעמא אמרו ליה דכתיב 'שאנן מואב מנעוריו ושקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר'. רש"י - שמתוך שהאדם שקט דעתו מיושבת עליו.. וסיפיה דקרא על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר. ירמיהו מו' – ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקוב ושקט ושאנן ואין מחריד.

ב.     שמות רבה כט' - אמר ר' אבדימי דמן חיפה כ"ב אלף ירדו עם הקב"ה לסיני שנאמר (תהלים סח) רכב אלוקים רבותים אלפי שנאן, הנאים והמשובחים, יכול אע"פ שהיו רבים דחוקים היו ת"ל שנאן שאנן והשקט. פיוט - שנאנים שאננים.. מאור ושמש ויצא - ושמא תאמר מתוך שרבים היו דחוקים היו רצה לומר, שדחקו את עצמן לעלות, וכל אחד אמר 'אנא אמלוך', כאשר היה בעולם התהו קודם התיקון.. על זה אמר 'שנאן' - שאנן והשקט. ישעיהו יא' - וסרה קנאת אפרים וצררי יהודה יכרתו אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצר את  אפרים.

ג.     אורות התחיה לח' - החכמה שמתרבה מתוך קנאת סופרים, כיון שבאה מתוך קנאה סופה להרקב, וכל רקבון יש בו סרחון, וזאת היא חכמת סופרים שתסרח בעקבתא דמשיחא וע"י סרחון זה תתבטל צורתה הקודמת, ויוחל להיות מאיר אור הנשמה של החכמה העליונה מכל קנאה, שהיא למעלה מחכמת סופרים, היא החכמה שתצא לאור ע"י שיר חדש ושם חדש אשר פי ד' יקבנו. "ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון". ישראל ותחיתו כג' - מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקבתא דמשיחא, יש שמתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם למצא את בחינתו וערכו ויחוג וינוע מתלמוד אל תלמוד, ועמים רבים מתבלבלים ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומטרת כונניותם, "ונוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום, והיה ביום ההוא יפקד ד' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה". הפקידה היא לא הכבדה וכליון כי אם חלוף מעמדים ותכונות, ומתוך עמק החשך יתעודד ישראל לאחוז באור תורתו.. ואז נתיבות עולם יאירו לפניו ויחזיק במעוזו.. ותורה חוזרת ללומדיה ובשובה ונחת יושעו.

ד.     עמוס ו' - הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון.. רד"ק - שמרון היתה ראש הממלכה לישראל, וציון ראש ממלכת יהודה, ואמר אוי להם לעשירים אשר בהם שהם שאננים ובוטחים שלא תבא עליהם רעה ואינם חולים וכואבים על אשר גלו בני ישראל.. ירמיהו ד' - ואמר אהה ד' אלוקים אכן השא השאת לעם הזה ולירושלם לאמר שלום יהיה לכם ונגעה חרב עד הנפש. רש"י - לשון הנחש השיאני, שנביאי השקר נבאים לכם שלום יהיה לכם. בראשית ג' יג' - ..ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל. רש"י - השיאני – הטעני.. תהלים קכג' - רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים. ישעיהו כד' - נשאר בעיר שמה ושאיה יכת שער. רש"י - על ידי שאיית גלמוד שיהו הבתים שואין מאין יושב יוכתו השערים ע"י מזיקין. שבת סג. – ..המגדל כלב רע.. רב נחמן בר יצחק אמר, אף פורק ממנו יראת שמים, שנאמר ויראת שדי יעזוב (איוב ו'). עין אי"ה שבת ב' פ"ו סח' - ..המתגדר באהבת שמים מקולקלת מפני עזיבת היסוד של כנסת ישראל, הבית אשר ממנו יכון עולם רמוז בס"ת 'ויראת ש-די יעזוב', ובר"ת למפרע הכח המהרס, 'ושאיה יוכת שער'..

ה.    קובץ ז' לו' - אותו הטשטוש המיני נטל את היסוד הבריא של תקומת אור התורה בעולם החיים והמעשה, גרש את השכינה מהתחתונים, כמעשה דורות הרשעים, ונטה ידו להתמכר בכשפים, ובכל הזיות המכחישים פמליא של מעלה. ומתוך כך יסוד התורה הרעננה, המחיה את העולם ומרבה בו שלום ואחוה ואהבת אמת וצדק, חכמה ושכל טוב, חדוה וזיו חיים, נחלש בעטיו של נחש צפעוני זה שאיה יוכת שער, אשר אחריתו עדי אובד וימחה מן העולם..

ו.      קובץ ו' פז' - ..כשבאה ההשתדלות של התרדמות השכל בשם האמונה, בשם יראת שמים, בשם שקידת התורה ועשיית המצות, הרי הוא שקר נורא וטומאה מזוהמה, שחייבים קדושי עליון, עבדי ד' הטהורים, לצאת חלוצים להציל את העולם, את ישראל, את התורה, את האמונה ואת כל קודש ד', מיד המחבלים הללו, יהיו מי שיהיו.. ועל כל פנים לכבד אנחנו צריכים את הטוב שברצונם.. ובהתחברותם של היסודות השונים יצא לאור האמת הטוב, האומץ והחיים, וכימי עולם יופיע אור על ישראל.. וישב עמי בנוה שלום ובמנוחות שאננות ובמשכנות מבטחים..

ז.     אדרא רבא נשא קלז. - תנא בצניעותא דספרא מהו עינך תראנה ירושלם נוה שאנן, וכי ירושלם נוה שאנן הוא והא כתיב צדק ילין בה, ובאתר דאשתכח צדק לאו שקיט ולאו שאנן הוא, אלא.. נוה שאנן לעתיק יומין אתמר דההוא עינא שקיט ושאנן, עינא דרחמי.. ובגין כך כתיב עינך תראינה חסר יו"ד.. ותאנא כתיב (דברים יא) עיני ה' אלוקיך בה.. ולזמנא דאתי ישתכח בה עינא חד דרחמי, עינא דעתיקא דעתיקין, הדא הוא דכתיב ( ישעיהו נד) וברחמים גדולים אקבצך, כיון דאמר רחמים מהו גדולים אלא אית רחמי ואית רחמי, רחמי דעתיק דעתיקין אינון אקרון רחמים גדולים..

ח.    אורות התחיה כו' - מאמין הוא העם כולו, שאין גלות עוד אחרי הגאולה ההולכת ומתחלת שלפנינו, ואמונתו העמוקה הזאת היא בעצמה רז קיומו היא.. אורות התחיה מד' - השלוה הגשמית שתבא לחלק מהאומה, אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה.. השאיפה לאידיאלים נשאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע, עד אשר יבא סער ויהפך מהפכה, ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, באור ד' ובתורתו..