ירושלים – קרית חנה דוד

השתוקקות דוד המלך לבנין המקדש, תפילותיו מלאות הדבקות, מנהיגותו מלאת האמונה ורוח הקודש, זוהי תמצית העידן העומד לפתחנו

תגיות: מלכות בית דוד, לימוד אמונה,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - ירושלים – קרית חנה דוד

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לג' אייר תשע"ח
א.    ישעיהו כט' – הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד.. אלשיך - מזבח של בית ראשון ומזבח של בית שני, קרית חנה דוד, שלא שקט ולא נח עד מצא אותו מקום לה' ע"פ הנביא, שאמר לו מקום המזבח שעד שלא ידע אמר (תהלים קלב) אם אתן שנת לעיני כו' עד אמצא מקום לה', ולא מצא מנוח עד מצאה כמוצא שלל רב וזהו קרית חנה דוד.

ב.     שמואל ב' ה'-ו' - וילכד דוד את מצדת ציון.. וישב דוד במצדה ויקרא לה עיר דוד.. וילך דוד הלוך וגדול וד' אלוקי        צ-באות עמו.. ויעל את ארון האלוקים מבית עבד אדם עיר דוד בשמחה.. ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון.. ויבאו את ארון ד' ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה לו דוד.. מלכים א' ב' - וישכב דוד.. ויקבר בעיר דוד. מלכים א' ח' - אז יקהל שלמה את זקני ישראל את כל ראשי המטות.. להעלות את ארון ברית ד' מעיר דוד היא ציון.. אל קדש הקדשים..

ג.     ברכות לא: - אמר רבי אלעזר מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו להקב"ה צ-באות עד שבאתה חנה וקראתו צ-באות. שמואל א' ב' - ותתפלל חנה.. אין קדוש כד' כי אין בלתך ואין צור כאלוקינו. אל תרבו תדברו גבהה גבהה.. כי א-ל דעות ד'.. וירם קרן משיחו. מצודת דוד - על דוד אמרה כי שמואל בנה רק משחו למלך.. והתפללה עליו חנה שירום קרן ממשלתו.  שמואל ב' כב' - כי מי א-ל מבלעדי ד' ומי צור מבלעדי אלוקינו. זוהר לך לך צ: - רבי אבא פתח.. דוד מלכא אמר.. מאן הוא שליטא או ממנא דיכול למעבד מדי מבלעדי ד'..

ד.     במדבר ו' – יאר ד' פניו אליך ויחנך.      פסיקתא זוטרתא במדבר נשא צב: - טוביהו ברבי אליעזר אומר.. ויחנך. יתן לך חנינה בעולם. וכן הוא אומר קרית חנה דוד. רמב"ם בית הבחירה ב' - וגובה כל המזבח נ"ח טפחים. ע"ז כ. - לא תחנם - לא תתן להם חנייה בקרקע. דבר אחר, לא תחנם - לא תתן להם חן. דבר אחר, לא תחנם - לא תתן להם מתנת חנם. סוטה מז. - אמר רבי יוחנן, שלשה חינות הן, חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחו. רש"י - חן מקום על יושביו - ואפילו הוא רע נראה להם טוב. חן האשה - תמיד על בעלה ואפי' היא מכוערת נושאת חן בעיניו.

ה.    דברים ג' - ואתחנן אל ד'.. רש"י - אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם.. ד"א זה אחד מי' לשונות שנקראת תפלה.

ו.      שמואל ב' כא' - ..ויך אלחנן בן יערי ארגים בית הלחמי את גלית הגתי.. רש"י – אלחנן – דוד. בראשית לו' - וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור. מגיד מישרים אחרי מות - בעל חנן דאיהי קליפה לקבל מלכות. בראשית לג' - ..ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלוקים את עבדך.. ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני. ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך. ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי.. קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלוקים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח. רש"י – נו"ן ראשונה מודגשת לפי שהיא משמשת במקום שתי נוני"ן, שהיה לו לומר חננני, שאין חנן בלא שתי נונין.. תהלים ט' – חננני ד'.. שמואל א' טז' – וישלח ויביאהו, והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי, ויאמר ד' קום משחהו כי זה הוא.

ז.     ליקוטי מוהר"ן א' - וזה בחי' חית לשון חיות. כי החכמה והשכל הוא החיות של כל דבר כ"ש (קהלת ז') החכמה תחיה וכו'. אך מחמת שאור השכל גדול מאד. א"א לזכות אליו כ"א ע"י בחי' נון שהוא בחי' מלכות. כ"ש (תהלים ע"ב) לפני שמש ינון שמו ופרש"י לשון מלכות.. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחכמה והחיות שיש בכל דבר. זה בחי' עשו. שבזה את הבכורה. כ"ש (בראשית כ"ה) ויבז עשו את הבכורה דהיינו השכל כנ"ל.

ח.    עולת ראיה א' תל' – מלכות בית דוד היא יסוד לאומה הישראלית, בזה שהיא הולכת עם הנהגת מלכות שמים הדבוקה באומה בכלל לדורותיה, והיא נושאת עיניה למרחוק ליסודו של עולם, וגם את הליכות הצדק והמשרים היא דנה על פי מידת הנצח והאחרית הגדול שיש לכללות כנסת ישראל בעולם, לא על פי ההוה בלבדו, המרכך לפעמים את הלב מפני המראה של השעה, מפני שאינו יודע אחרית דבר. זאת היתה המעלה העליונה של דוד, שהיה לבבו שלם עם ד', ועל כן היתה מלכות בית דוד ביסודה דבקה לנבואה, ועשה כל מעשה על פי עצת ד' הנשגבה, כי לא ממלכת שעה היא כי אם ממלכת עולמים, ששינויי הזמנים והדורות לא ישלטו עליה. 'ודוד עבדי נשיא להם לעולם'.

ט.    זכריה יב' - ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו.. ביום ההוא יגדל המספד בירושלם.. וספדה הארץ.. משפחת לבד ונשיהם לבד. רש"י - רוח חן ותחנונים - שיעלו על רוחם להתחנן לפני והם יהיו לחן בעיני. כמספד על היחיד - ..ורבותינו דרשוהו על משיח בן יוסף שנהרג..

י.      במדבר רבה נשא יא' – ויחנך, יעמיד ממך נביאים כמה דתימא ושפכתי על בית דוד רוח חן ותחנונים. איכה רבה ב' - ארבע שפיכות לטובה, שנא' ושפכתי על בית דוד.. (יואל ג') והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וגו' וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי (יחזקאל לט) ולא אסתיר עוד פני מהם אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל.. ילקו"ש בא רח' - וה' נתן את חן העם וגו' וישאילום.. ר"א אומר רוח הקודש שרתה עליהן.. ואין חן אלא רוח הקדש שנאמר ושפכתי על בית דוד רוח חן ותחנונים. תפילה – וחננו מאתך חכמה בינה ודעת.. ברוך.. חונן הדעת.

יא.   אורות התחיה נז' - כעת בזמן היותר קרוב לקץ הישועה, קול התור נשמע בארצנו ונצנים נראו בארץ, והתביעה של דרישת אור ד', של דרישת גאולה רוחנית עליונה, של נהירה אל ד' ואל טובו, הולכת היא וגדלה. כעת הזמן מחיב להרבות קנין בתורה הפנימית, בחזיונות הקודש.. וחיל אשר נגע ד' בלבם ממחנה אלוקים זה, זה יהיה לנו הכח המיסד את יסוד הישועה, הכח הנותן חן ואור חיים וגאון של גדולה בכל תעופת החיים אשר לתחית האומה בארץ-ישראל. ספר הזוהר הפורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך, מסלה בערבה, הוא וכל תבואתו מוכן הוא לפתוח פתחי גאולה, ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי.