פרשת בלק – בלעם וסודות המשיח

בלעם מנסה לגנוב את סודות המשיח ומסתבך תיאור התנהגותו הכושלת נועד ללמדנו מבעד לכשליו כיצד כן עושים גאולה

תגיות: חוצפה, ברית, קדושה, גאולה,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פרשת בלק – בלעם וסודות המשיח

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור ליד' תמוז תשע"ח
א.    ב"ב יד: - משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב. רש"י – נבואתו ומשליו אע"פ שאינן צורכי משה ותורתו וסדר מעשיו.

ב.     סנהדרין קה: - אמר רב יהודה אמר רב, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה. שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רות.

ג.     במדבר כב' - ויאמר אלוקים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאר את העם כי ברוך הוא.. ויסף עוד בלק שלח שרים.. ויבא אלוקים אל בלעם לילה ויאמר לו.. קום לך אתם.. סנהדרין קה. – אמר רב נחמן, חוצפא אפילו כלפי שמיא מהני. מעיקרא כתיב לא תלך עמהם ולבסוף כתיב קום לך אתם. אמר רב ששת, חוצפא מלכותא בלא תאגא היא..

ד.     במדבר יד' מא' - ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי ד', והיא לא תצלח. צדקת הצדיק מו' - ..העפילו לעלות.. כמו שאמרו.. חוצפתא מלכותא בלא תגא. ולמדוה מבלעם, שאחר כך הסכים השי"ת, כי בלעם נסתכל עד עקבתא דמשיחא, ולכך ידע סוד זה.. והם לא הצליחו.. מפני שאכלוה פגה, כמו שאמרו ז"ל.. בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגא, שאז הוא העת לזה.. ולכך אמר להם.. והיא לא תצלח.. שיש זמן אחר שמצליח, והוא זמננו זה, שהוא עקבי משיחא.

ה.    במדבר כג' - ויקר אלוקים אל בלעם.. רש"י – ויקר.. לשון טומאת קרי.. סנהדרין קה. - בלעם סומא באחת מעיניו היה, שנאמר שתם העין, קוסם באמתו היה, כתיב הכא נפל וגלוי עינים וכתיב התם והמן נפל על המטה וגו'. נדה לא. - דרש רבי אבהו, מאי דכתיב מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעיותיהם של ישראל, מתי תבא טיפה שהצדיק נוצר הימנה. ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע, אמר, מי שהוא טהור וקדוש, ומשרתיו טהורים וקדושים יציץ בדבר זה? מיד נסמית עינו, דכתיב נאם הגבר שתום העין.

ו.      קובץ ב' יא' - אין ספק שאין תנועה בעולם שלא תסבב המון תוצאות.. וקל וחומר התנועות החיות, וקל וחומר היותר כוללות והיותר רוחניות שבהן. הדיבור, כל דיבור לפי ערכו, אין קץ להתוצאות הכבירות והעליונות היוצאות מהשפעתו.. האכילה, המיניות, אין קץ לעושר התוצאות שהן גורמות, ליופין, להארתן, להופעת החיים שלהן ועל ידן. החיבור היותר מתוקן של כחות אלקטריים ותוצאותיהם הכבירות, לא יוכלו להידמות להתוצאות המרעישות.. היוצאות מכל הופעת חיים, וקל וחומר מהופעת חיים שהתוכן האלוקי ונטיית קודש אין סוף מתגלה בפנימיותם. עינו של בלעם הרשע היתה מוכרחת להיסמא מזוהר עליון זה. אין באפשרות שגלוי עינים כמוהו, שלא הוכשר לקודש מלא אורים טהורים, וחיות מוארה באור צח מלא צחצחות, שלא יתעוור מהשפע העצום של האורות, המבהיקים הרבה יותר מזיו וזוהר כל שמשות מאירות, גם בעברם נגד עיניו בהעברה בעלמא. אבל הגבורה הישראלית בהדר קדשה, היא יכולה לעמוד בכל. שמש ומגן לה ד' אלוקים, יש לה עינים חזקות, יכולות להסתכל בעומק זהרי חמה ואור שמש מופיעה בהדר גאונה, עין נשר לה, להביט ישר באור המבהיק משמש המליאה זיו שדי..

ז.     אוה"ק א' הגיון הקודש קב' - ההתעלות של אספקלריא המאירה היא מגלה את האורות העליונים בצורה בהירה כזו, עד שכל הציורים העולמיים שבכל הערכים התחתונים הם מזהירים בכל מילואם, ואינם מתטשטשים כלל, ומזה באה המדה הנפשית, שאין החושים והכחות הגופניים מתעלפים על ידי הופעת האורה הנבואית העליונה הזאת. ומכל מקום יש הבדל בין אותה האורה ובין מדת זיהרא עילאה דאדם הראשון בזה, שמצד אספקלריא המאירה הגופניות נשארה קצת במעמדה, וממחציתו ולמטה נקרא איש, נאמר גבי משה. ומתוך כך פירש מן האשה. ומצד זיהרא עילאה דאדם הראשון מתעלה כל הגופניות כולה, אני אמרתי אלהים אתם, ותפארת אדם לשבת בית נעשה למכון האורה האלוקית העליונה, עין לא ראתה אלהים זולתך. ועל דבר זה בשרשו נסמית עינו של בלעם הרשע, רמה ידך בל יחזיון, ובל יראה גאות ד'. קובץ ח' קנז' - מצד גדולת ערכה של נשמת משיח הכוללת את עצמיות שרשן של ישראל, אין שום חוצפא יכולה לפגוע בקדושתו, והיא בזה מתעלה מגילוי התורה שהיא צריכה בושה, שהיא הפך החוצפא, כדכתיב במתן תורה, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, ודרשו חז"ל זו הבושה. ומשיח ממואב קאתי, דחציפה ואמרה מאב, ולא די שלא פגמה בנשמתו, אלא שהיא מרחצתו, מואב סיר רחצי, ובעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא, ולא תוכל כלל להמעיט את השפעת קדושתו.. בזיהרא עילאה דאדם הראשון, היה אורו של משה ואורו של משיח כלול כאחד, כי באמת נשמה אחת היא. ע"י נפילת העולם בחטא הקדום, נתרחק משה מלהאיר בתוך החוצפא, ופירש מן האשה. הקדושה של דור המדבר תבעה את האחדות של זיהרא דאדה"ר, ורצו שמשה דוקא יאכילם בשר, ושיכנס להאיר בתוך החוצפא. ומשה אמר האנכי הריתי את העם הזה, כלומר בתוך החוצפא אי אפשר לי להאיר, ונשאר קץ משיח סתום, ולא נתפרש בתורה. ואהרן ומרים הרגישו בדבר, וצוחו על הפרישה הזאת, ומ"מ לא הועילו להחזיר את משה להאיר בחוצפא, כי נשאר בענותנותו. והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר ע"פ האדמה.

ח.    כוזרי ד' כה' – ..בעולם הטבע.. שורש ההויה, כי מכאן הזרע יוצא וכאן העובר נוצר.. ובין אלה בחר האלוק את אברי הקרבן החלב והדם ויותרת הכבד ושתי הכליות, ולא בחר לא בלב ולא במוח.. יומא נד: - אמר ר"ל, בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים המעורין זה בזה, הוציאון לשוק ואמרו, ישראל הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה, יעסקו בדברים הללו? קובץ ח' מד' - ועמון ומואב כשטפלו שקר על הכרובים אמרו ישראל הללו.. במדבר כה' - ..כזבי בת צור ראש אמות בית אב במדין הוא. אור החיים - זה בלק.. אוצרות חיים נקודים ד' – בלעם.. בסוד הדעת. ישראל ותחיתו כט' - משה מאיר את אור התורה ואליהו את אור הטבע הישראלית הנקיה, קדושת הברית, המקנא לברית, מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה, בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש, וזה יוצץ באחרית הימים בחבורם, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ומשה ואליהו יתחברו יחד באומה ובכל אחד מישראל בפני עצמו..