פרשת פנחס – בריתי שלום

נוסחת החיים היא חיבור הרמוני של כל הכוחות בסגולת ישראל דוקא ולא בטשטושה וזוהי כהונת פנחס הבאה מיסוד ומלכות של ישראל

תגיות: כהנים, שלום, חיים,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פרשת פנחס – בריתי שלום

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכא' תמוז תשע"ה
א.    במדבר כה' – וידבר ד' אל משה לאמר. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קנא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה.. נשיא בית אב לשמעוני.. רש"י – את בריתי שלום - שתהא לו לברית שלום, כאדם המחזיק טובה וחנות למי שעושה עמו טובה, אף כאן פירש לו הקב"ה. פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן - לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא שבט מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן. נשיא בית אב לשמעני - ..להודיע שבחו של פינחס, שאע"פ שזה היה נשיא, לא מנע את עצמו מלקנא לחילול השם.. בקנאו את קנאתי - בנקמו את נקמתי, בקצפו את הקצף שהיה לי לקצוף..

ב.     אבן עזרא - ..והטעם שלא יגור מאחי זמרי, כי הוא נשיא בית אב.. אגרות הראי"ה תתסז' - וכי לא דיים הם המעשים הגדולים, שהם נעשים בימינו לעינינו, להכיר גלוי בקרב בית ישראל ובעולם כולו, שהתנועה הלאומית המקושרת לבנין האומה בארץ ישראל, היא תנועה אלוקית גלויה, וקדוש ישראל בראה.. ואנוכי מוטב לי שאקרא שוטה כל ימי, ואת אש אלוקים הבוער בנשמתי לא אעצור. את השלהבת המתלקחת בלבבי מוכרח אני ליתן לה מקום להגלות, ישמע הדבר או ילעג.. שם רעד' – אבל עם מי נדבר, מי יסכים לי, מי ירצה להפקיר את כבודו, בשביל כבוד השם יתברך ותורתו וקדושת ארץ חמדתו.

ג.     תרגום יונתן – בשבועיא אימר ליה מן שמי האנא גזר ליה ית קימי שלם ואעבדיניה מלאך קיים וייחי לעלמא למבשרא גאולתא בסוף יומיא. רבינו בחיי - ושמעתי שהמלה היא נוטריקון "שלא למות", וזה מחזק קבלת רבותינו ז"ל כי פינחס זה אליהו.. וע"ד הקבלה "הנני נותן לו את בריתי שלום", הבטיחו במתנת המדה הנקראת "ברית" שהיא כנסת ישראל, והיא מדת הדין.. ולזה אמרו בכאן: "והיתה לו ברית", כי הברית תהיה לו, והבטיחו שיהיה שלום דבק בברית, כלשון: (ויקרא כו, ו) "ונתתי שלום בארץ", ומכאן היה ראוי שיחיה לעולם, ולכן כתוב: (מלאכי ב, ה) "בריתי היתה אתו החיים והשלום", כי החיים מכח הרחמים, וזהו שאמר: "אשר קנא לאלוקיו", כלשון: (תהלים פה, יא) "צדק ושלום נשקו", שהוא החבור העליון שהעולם מתקיים בו, שכנגדו ביצירה התחתונה ענין הזווג והחבור הראוי, לכך כשראה פינחס חבורה לבלתי ראוי, קנא. ומכאן תבין במדת השלום שנתן לו שיהיה מדה כנגד מדה. ויתכן לומר כי על שם סופו שנסתלק וחזר אלוקי נקרא "אליהו", שהוא כולל שני שמות: דין ורחמים, "א-ל" הוא הדין והוא הברית, "יו"ד ה"א וא"ו", הוא רחמים והוא שלום, והנה הוא כלול מכח הדין והרחמים, וזהו "בריתי שלום"

ד.     ספורנו - את בריתי שלום. ממלאך המות כענין עושה שלום במרומיו (איוב כה') כי אמנם ההפסד לא יקרה אלא בסבת התנגדות ההפכים. רש"י איוב כה' - עושה שלום במרומיו. אש ומים בלולין ואין מים מכבין את האש. מלבי"ם - והאמת שברית שלום הלז מפורש במק"א (מלאכי א') בריתי היתה אתו החיים והשלום, כי פינחס האריך ימים מאד.. וכ"ש לדעת המדרשות שפינחס זה אליהו, והמות בא ע"י התנגדות היסודות ופרודם, והשלום הוא שלום כחות הגויה והסכמתן זה עם זה, והקב"ה כרת עם כלל המציאות ברית השלום, כי כל המציאות מורכב מכחות מתנגדים זל"ז והם מפורדים איש מאחיו, רק שכינת א-ל חי שהוא נשמת המציאות וחיותו וקיומו הוא המחבר כל כחות המפורדות אשר בכלל הבריאה ועושה שלום ביניהם.. ובהיות כל כחות האדם בעולמו הקטן נכנעים תחת נפשו האלוקית הוא דוגמת האלוקות המשים שלום בעולמו הגדול.. ובאשר מסר נפשו במעשה זו ובטל כל כחותיו לקנא קנאת ה' נעשה שלום בעירו הקטנה ר"ל בגויתו וזכה לברית החיים והשלום.

ה.    סנהדרין פב: - אמר רבי יוחנן: חמשה שמות יש לו. זמרי, ובן סלוא, ושאול, ובן הכנענית, ושלומיאל בן צורי שדי.. ומה שמו - שלומיאל בן צורי שדי שמו. בראשית מו' י' – ובני שמעון.. ושאול בן הכנענית. רש"י - בן דינה שנבעלה לכנעני, כשהרגו את שכם לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה. במדבר כה' – ושם האשה.. כזבי בת צור.

ו.      רמב"ן - ולא אמר הכתוב "והיתה לו ולזרעו אחריו כהונת עולם" כמו שאמר (שמות מ טו) באהרן, אבל אמר "ברית כהונת עולם" ואמר "את בריתי שלום" שיתן לו ברית עם השלום דבק בו, ובאהרן נאמר לכבוד ולתפארת (שמות כח ב), ולכך אמר אשר קנא לאלוקיו - והמשכיל יבין.

ז.     קובץ ח' קנז' – משה רבינו כולל הוא את כל נשמות ישראל מצד התורה, ומשיח הוא כולל אותם מצד עצמן, מצד מחשבתן של ישראל הקודמת לכל. קידושין סו: - אמר רב נחמן: וי"ו דשלום קטיעה היא. בעל הטורים - ו' קטיעא כי פנחס הוא אליהו. וכן אליה כתיב חסר ו' ויעקוב מלא ו', שנטל ו' מאליהו למשכון עד שיבא עם המשיח ויגאל את בניו (עיין מדרש חסרות ויתרות).. שלום בגימטריא זהו משיח.

ח.    אורות ישראל ד' א' - אהבת ישראל והעבודה של הסניגוריא על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי אם מקצע גדול בתורה, וחכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים, שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד.

        שם ג' - האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אבל הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הבקורת היותר חפשית, נקיה מכל מום. כולך יפה רעיתי ומום אין בך.