פרשת קורח – קטורת

הקטורת היא סם חיים שלימד המלאך של הלא טוב את משה רבינו ובכוחה ללקט את נקודות הטוב הזרוקות ברע ולבטל את כל הלא טוב

תגיות: קטורת,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פרשת קורח – קטורת

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, א' דר"ח תמוז תשע"ה
א.    במדבר טז' – זאת עשו, קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו. ותנו בהן אש ושימו עליהן קטורת לפני ד' מחר והיה האיש אשר יבחר ד' הוא הקדוש.. וישלח משה לקרוא לדתן ולאבירם.. ויאמרו לא נעלה. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר.. אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו.. ואש יצאה מאת ד' ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטורת.. במדבר יז' - וידבר ד' אל משה לאמר, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחתות.. ועשו אותם רקועי פחים ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני ד' ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל.. ולא יהיו כקורח וכעדתו..

ב.     במדבר יז' – וילונו כל עדת בני בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון.. וידבר ד'.. הרומו מתוך העדה הזאת.. ויאמר משה אל אהרון קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם.. ויקח אהרון.. וירץ אל תוך הקהל.. ויתן את הקטורת ויכפר על העם. ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. רש"י - למה בקטרת, לפי שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר הקטרת לומר סם המות הוא, על ידו מתו נדב ואביהוא, על ידו נשרפו חמשים ומאתים איש, אמר הקב"ה תראו שעוצר מגפה הוא, והחטא הוא הממית.

ג.     שבת פח: - ואמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבש"ע, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה.. אתה מבקש ליתנה לבשר ודם?.. אמר לו הקב"ה למשה: החזיר להן תשובה! אמר לפניו: רבש"ע, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו: אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה.. אמר לפניו: רבש"ע, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, אנכי ד' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן: למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה - לא יהיה לך אלהים אחרים, בין הגויים אתם שרויין שעובדין ע"ז? ..כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? ..לא תשא, משא ומתן יש ביניכם? ..כבד את אביך ואת אמך אב ואם יש לכם? ..לא תרצח לא תנאף לא תגנב, קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו להקב"ה..  מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב, ומסר לו דבר.. אף מלאך המות מסר לו דבר, שנאמר, ויתן את הקטרת ויכפר על העם ואומר ויעמד בין המתים ובין החיים וגו', אי לאו דאמר ליה, מי הוה ידע?

ד.     שיחות הרצי"ה במדבר 197 – בכוחה של ארץ ישראל, שהיא ארץ זבת חלב ודבש, שיש בכוחה להפוך את האיסור להיתר.. מלאך רע בעל כרחו יענה אמן. קטיגור נעשה סניגור. אדום נעשה לבן.. בהקדמת ספר הזוהר.. ההגדרה של היכל המשיח, מי שלא יכול להפוך חשוכא לנהורא.. מי שלא הגיע למדרגה זו ומי שאין לו גבורה זו, לא יכנס כאן.. דתן ואבירם.. לוקחים ביטוי זה ומעבירים אותו לטומאת מצרים.. הקטורת היא סם חיים.. וסגולה נפלאה זאת, נתגלתה ממקור הטומאה, ממקור הרשעות והחבלה של מלאך המוות. ממנו למד משה רבינו כיצד לעצור את המגפה..

ה.    עולת ראי"ה א' קלז' - ועשית אותה קטרת רקח מעשה רוקח. המגמה העליונה של הקטרת היא להופיע בעולם, באדם, באומה, באנושיות, בחיים, ובהויה בכלל, את האור העליון של הרוחניות הקדושה האצילית, אשר לא יגורה רע, וכל מה שמתפשט ונראה כמו דבר רע וכעור, בחיים ובפעל, איננו כ"א לבוש חצוני של הדבר הטוב. כי אי אפשר להיות כלל שום הויה עצמית כ"א טהור וקדוש, טוב בתכלית הזהר, כי הלא הכל ממקור העליון, ממקור הטוב והמיטיב ב"ה, יצאו ויוצאים. אבל מאחר שלבושים רעים ישנם, צריכה העבודה הקדושה הזאת, מלאה חכמת אלוקים, אומנות קדושה. ועשית אותה קטרת רקח, לא במקרה, ולא בדמיון, ולא בשכל אנושי מוגבל, אפשר לבא עד הגבול הקדוש הזה של החזרת כל הרע לטובה גמורה, כ"א באמונה גדולה ובאומנות קדושה רבה, באים לעבוד את העבודה הקדושה הנוראה והטהורה הזאת, שאינה נעשית כ"א ע"פ יחידי הבחירים שבגדולי הדורות וקדושיהם. קטרת רקח, מעשה רוקח, אנשים אשר כח בהם לעמוד בהיכל מלכו של עולם, ויודעים את עומק מלאכת שמים זאת, למהפכא מרירו למתיקו וחשוכא לנהורא. 

ו.      עולת ראי"ה א' קמה' - ואם חסר אחת מכל סמניה חיב מיתה. העליה העליונה של ההויה הפנימית, במקורה, ברוח ד' העליון, בדבר פיו ומחשבתו הגנוזה, המסדרת את כל היש, לא תוכל להיות נחשבת לגורם החיים בעולם כ"א כשאין שום פרט חסר. כי הקטרת ביסודה הרוחני כוללת בקרבה ענין תמציתי מכל ההויה כולה. ודוקא כשהכל הוא עומד ביחד, מקושר ומשולב כאחד, אז משך החיים נמשך מיסוד הראשון, אבל אם פרט אחד יחסר, זהו כבר מודיע, שאין שם הרעיון של האחדות, ואין משך החיים ממקורם הולכים עמם, כי הצורה בתכונת פנימיותה לא תוכל להיות חסרה ורק במקום השלמות שם החיים. ואם חיסר אחת מכל סמניה חיב מיתה. כי משך החיים נמשך ממקור הכל דוקא, ממקור השלמות ששום חסרון לא יוכל לגשת שם, כי במקום הופעת הכל שם מקור החיים. "לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא". 

ז.     אורות זרעונים ו' - ..שטף הדעות הזרות.. פורצות הן בשטף אל תוך המחנה.. ומטות רבים מצעירינו מדרכי חיים לדרכי מיתה. המגינים על הדעות של היהדות.. מבטלים את הדעות הרעות.. ע"י בירור גדרי היהדות. אבל הדבר מסופק מאד אם בסגנון זה יעלה בידם..  ביחוד, טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות.. היא כוללת כל בנשמתה, וכל הנטיות הרוחניות, הגלויות והנסתרות, צפונות הן בה בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוקות המוחלטת.. ההכללה העליונה נותנת דוקא על ידי מרחבה וודאותה את התכונה העדינה בדיקנות היחוד, המביא את הקנאה המשובחת המולידה את גאונות הרוח, המסירה מדרכה כל רפיון של קטנות פרטית, כל ספק וכל שיתוף.. עלינו להרבות את האור המקורי, לגלות את הרחב ואת העומק, את הכלליות והנצחיות שיש באורן של ישראל. לבאר איך כל ניצוץ טוב המתגלה בעולם אחר, הרי הוא נובע ממקורו ומתחבר אליו בחבור טבעי. וממילא יזרק כל הסיג הלאה.. ויצורפו כל הניצוצות לאבוקה היותר גדולה..