פרשת שלח - אשת חיל

מה פירוש אשת חיל? וכי היא חיילת? ומהו אותו מכרה פנינים רחוק? סוד הקדושה האדירה השוכנת במעשי ידיה של האשה

תגיות: נשיות,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פרשת שלח - אשת חיל

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור ליג' סיון תשע"ד
א.     במדבר ט"ו – מראשית עריסותיכם תתנו לד' תרומה.. ירושלמי שבת ב' – אדה"ר חלה טהורה לעולם היה.. וגרמה לו חוה מיתה. לפיכך מסרו מצות חלה לאשה. יחזקאל מד' - ..וראשית עריסותיכם תתנו לכהן, להניח ברכה אל ביתך. יבמות סב: - אמר ר' תנחום א"ר חנילאי, כל אדם שאין לו אשה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה.. בלא ברכה, דכתיב: להניח ברכה אל ביתך.. ב"מ נט. – אמר ר' חלבו, לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר: ולאברם הטיב בעבורה. והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא: אוקירו לנשייכו, כי היכי דתתעתרו. רות ג' יא' – ..כי אשת חיל את.

ב.     בראשית מ"ז – ..ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. רש"י – בקיאין באומנותן לרעות צאן. חזקוני – דוגמא אשת חיל, כלומר חכמה, ואין לומר כמשמעו, שאין דרך נשים לצאת לחיל או לצבא.

ג.      שמות י"ח – ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע.. מכילתא דרשב"י י"ח - ..אנשי חיל, אלו עשירים.. כך דברי ר' יהושע, ר' אלעזר המודעי אומר.. אלו בעלי הבטחה.. אבן עזרא – שיש להם כח לסבול טורח.. רמב"ן - ..ואיננו ביוצאי צבא המלחמה בלבד.. והנה יקרא איש חיל במשפטים, החכם הזריז והישר. ובמלחמה. הגבור הזריז היודע מערכות המלחמה, ותקרא גם כן האשה אשת חיל, בהיותה זריזה ויודעת בהנהגת הבית.. אלשיך - מכל מצוה יעשה כח קדוש פרקליט ומלאך. נמצא אשר לו מ"ע הרבה יש לו חיל מלאכים. אור החיים - תיבת חיל תגיד.. וכללות השלימות..

ד.     דברים ח' – ..וזכרת את ד' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. אונקלוס – ..יהיב לך עיצא למקני נכסין.. מלבי"ם – החיל..  הגם שנעשה בעוצם ידך והשתדלותך, לא נעשה בכחך, כי הכח הפנימי שיש לך להשיג חיל בעוצם ידך, הוא כח מושפע מלמעלה..

ה.     מלכים א' א' – ..אם יהיה לבן חיל, לא יפול משערתו ארצה. יונתן – אם יהי לגבר דחיל חטאין.. תהלים פ"ד – ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. רש"י – מבית המדרש לבית הכנסת..

ו.      במדבר כ"ד – והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. יונתן – וישראל יתקפון בנכסין וירתונון. ספורנו - ואז יוכל ישראל לעשות חיל. כאמרו ולאום מלאום יאמץ. אור החיים - ..יוציאו בולעו מפיו, ולפי שניצוצי הקדושה הם מלוכלכים כשהם תוך הקליפה, וכשהם מתבררים ויוצאים ממנה, הם נתקנים, לזה אמר עושה חיל, לשון תיקון לחיל אשר היה בלוע בהם. זוהר ויקרא מב: - א"ר יוסי כתיב, אשת חיל עטרת בעלה וגו', אשת חיל דא כנסת ישראל.. זוהר בראשית לח: - ואלין אינון צדיקיא דלא אחלפו יקרא דמריהון בגין דחלא אחרא, כתיב (משלי י"ב) אשת חיל עטרת בעלה.. לאתדבקא בר נש במריה.. דלא יהך בר נש בתר דחלא אחרא דאקרי אש"ת זנוני"ם.. ישראל ותחיתו י"ט – כנסת ישראל אשת חיל היא, נאמנה היא מעומק רצונה לאותה האורה האלוקית שממנה חוקי החיים כולם נחצבים, ובדרך תורה תומכת היא אשוריה. מחזקת היא את עמדתה בידיעתה העליונה כי דבר ד' ברית עולמים לו, ולא תטה אוזן לכל חולם חלום, לכל מסית ומדיח.. דובר צדק קנ"ה - אשת זנונים מתדמית לאשת חיל, צריך לברר שבאמת אינו כן.. וע"ז המה כל הבירורים.. עד ביאת משיח, שאז יבורר זה ההבדל.. בשלימותו.

ז.     רש"י משלי לא' - אשת חיל. היא התורה. תניא איג' הק' כ"ט - התורה שבע"פ הנק' אשת חיל, המולידה ומעמדת חיילות הרבה.. אלו הלכות.. וכולן הן בחי' גילוי רצון העליון ב"ה הנעלם בתושב"כ, ורצון העליון ב"ה הוא למעלה מעלה ממעלת חכמה עילאה, וכמו כתר ועטרה שעל המוחין שבראש.. עבודת ישראל ליקוטים אבות ה' - הואיל משה באר את התורה הזאת, שהיא התורה שבע"פ שהיא כמו באר ממש מקור נובע מים שאין להם סוף, וזה אשת חיל עטרת בעלה, היא התורה שבע"פ שהיא עטרה לתורה שבכתב, כי בתושב"כ יש בה על כל פנים מדה וקצבה כפי הנראה, אבל תורה שבע"פ היא פירוש התושב"כ לאין קץ וחקר, ועל ידה נתגלה פירוש התושב"כ, נמצא שהתושב"כ מתעטרת בתורה שבע"פ.

ח.     ילקוט שמעוני רות רמז תרו - יתן ה' את האשה, א"ר אחא כל הנושא אשה כשרה כאלו קיים כל התורה מראש ועד סוף, ועליו הוא אומר אשתך כגפן פוריה, לפיכך נכתבה אשת חיל מאל"ף ועד תי"ו, ואין הדורות נגאלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש בדור, שנאמר זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל, לבני ישראל אין כתיב כאן אלא לבית ישראל. משלי לא' - (י) אֵשֶׁת חַיִל מִי יִמְצָא וְרָחֹק מִפְּנִינִים מִכְרָהּ. (יא) בָּטַח בָּהּ לֵב בַּעְלָהּ וְשָׁלָל לֹא יֶחְסָר. (יג) דָּרְשָׁה צֶמֶר וּפִשְׁתִּים וַתַּעַשׂ בְּחֵפֶץ כַּפֶּיהָ.. (טז) זָמְמָה שָׂדֶה וַתִּקָּחֵהוּ מִפְּרִי כַפֶּיהָ נטע נָטְעָה כָּרֶם. (יז) חָגְרָה בְעוֹז מָתְנֶיהָ וַתְּאַמֵּץ זְרֹעוֹתֶיהָ..  (יט) יָדֶיהָ שִׁלְּחָה בַכִּישׁוֹר וְכַפֶּיהָ תָּמְכוּ פָלֶךְ. (כ) כַּפָּהּ פָּרְשָׂה לֶעָנִי וְיָדֶיהָ שִׁלְּחָה לָאֶבְיוֹן.. (לא) תְּנוּ לָהּ מִפְּרִי יָדֶיהָ וִיהַלְלוּהָ בַשְּׁעָרִים מַעֲשֶׂיהָ.

ט.     שמואל ב' כג' - ובניהו בן יהוידע, בן איש חיל (כתיב: חי) רב פעלים מקבצאל.. רש"י דב"ה א' יא' – ..כי כן מנהג בני האדם כשרואים אדם זריז אומרים זה כולו חי. חבקוק ג' - יְקֹוִק אֲדֹנָי חֵילִי וַיָּשֶׂם רַגְלַי כָּאַיָּלוֹת.. פרדס רימונים שער כ"ג – חילי. פירש הרשב"י.. (תיקון נב') כי חילי הוא אין סוף, שהוא כח וחיל אל כל מה שלמטה ממנה, והוא חיל י' שהיא כח החכמה 'ודא אבא תוקפא דיליה נביעו דיליה אין סוף'..

י.      שבת לא: - אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: ..צפית לישועה.. אורות הקודש ג' ע' – הכניסה אל אושר החיים, של היחיד ושל הכלל, לא תהיה נגמרת בחפץ עדין לבד, להשתמש עם הכוחות המרוכשים כבר או המנוחלים מני אז לטובה, כי אם כשהרצון הטוב יתעמק כל כך.. עד כדי התגברות כח החיים לרכוש עוד הרבה אמצעיים וכחות, כדי להוציא על ידם אל הפועל את אותו אושר החיים המבוקש.. איש חיל, זהו מובן הצדק החי, שמתהפך אז לכח פועל ומהוה. אין שום ישועה שלמה באמת, כי אם אותה שהנושע פעל להופעתה בפועל ידיו. וזהו יסוד הצדק שבעבודת האדם, רכישת כוחות וסידורם, למטרת החיים היותר עליונים ומקודשים. וכל יסוד צפית הישועה, הבא מתוך פלפול החכמה המנוחלת, חכמת הרזים, שאורו של משיח גנוז בה, ורוחו של אליהו.. היא היא יוצרת את הערכים של החיל, של רכישת הכוחות וריכוזם למטרת האושר העולמי הכללי.. זאת היא הופעת הכח היוצר את הוויית הגאולה.. אשת חיל עטרת בעלה, ורחוק מפנינים מכרה, בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון.