פרשת וירא – כח המחשבה

למחשבה יש כח לתת צורה חדשה למציאות, לא רק לפני המעשה אלא גם לאחר שהפעולה כבר בוצעה, בכח המחשבה לחזור לאחור ולתקן

תגיות: מחשבה,

האזן לשיעור:

דף מקורות - פרשת וירא – כח המחשבה

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לטו' חשון תשע"ג
א. ב"ר נ' - ואת שתי בנותיך הנמצאות וגו', א"ר טוביה בר רבי יצחק שתי מציאות, רות המואביה, ונעמה העמונית, אמר רבי יצחק (תהלים פט) מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתי אותו בסדום.

ב. קידושין מ. - מחשבה טובה מצרפה למעשה, שנאמר: אז נדברו יראי ד' איש אל רעהו ויקשב ד' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ד' ולחושבי שמו (מלאכי ג'), מאי ולחושבי שמו? אמר רב אסי: אפילו חשב אדם לעשות מצוה, ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, שנאמר: און אם ראיתי בלבי לא ישמע ד' (תהלים סו')..

ג. נדרים כ: - וברותי מכם המורדים והפושעים בי (יחזקאל כ') אמר רבי לוי: אלו בני תשע מדות.. בני תמורה..

ד. בראשית כט' – ויהי בבוקר, והנה היא לאה, ויאמר אל לבן.. הלא ברחל עבדתי עימך, ולמה רימיתני..

ה. זוהר ויצא קמו: - כל מלין דעלמא אזלין בתר מחשבה והרהורא, ועל דא (ויקרא יא) והתקדשתם והייתם קדושים, בגין דכל קדושין דעלמא אפיק ומשיך בהרהורא.. יעקב שלימא דכלא גלי קמי קודשא בריך הוא דכל ארחוי בקשוט הוו והרהורא דקשוט הרהר תדיר בכלא בההוא ליליא.. הרהורא דיליה ברחל הות.. ובגין דאתגלי קמיה דקודשא בריך הוא דהא לאו לדעתא הוה ובארח קשוט הרהר ברעותיה יעקב, לא איפסל מגו שבטין קדישין, דאי לאו הכי הוה איפסל, ובגין דהרהורא עקרא איהו ועביד עובדא, קודשא בריך הוא דהוה ידע ההוא הרהורא, באתר דאתדבקא.. אסתמר ליה בכירותא דכתיב (דה"א ה) כי הוא הבכור וגו' נתנה בכורתו ליוסף.. ואתנטילת בכורה מראובן ואתמסר באתר דהרהורא אתדבק בה, ברחל הרהר ואתדבק רעותא, ברחל אתדבק בכירותא וכלא אתהדר בתר הרהורא ומחשבה, כגוונא דא הרהורא מחשבה עביד עובדא ואתמשך משיכו בכל מה דאתדבק בר נש.. ועל דא בצלותא אצטריך רעותא והרהורא לכוונא וכן בכל אינון פולחנין דקודשא בריך הוא הרהורא ומחשבה עביד עובדא ומשיך משיכו בכל מה דאצטריך.

ו. רות רבה ב' - ..ושם האיש אלימלך, שהיה אומר אלי תבא מלכות..

זוהר חדש ויקרא עז: - י' אלימלך. ה' נעמי. ו' מחלון. ה' רות.

ז. בראשית יב' – ויקח אברם.. ואת הנפש אשר עשו בחרן.. רש"י - שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום.

ח. ילקוט שמעוני לך לך סה' - אמר ר' אלעזר מאי דכתיב ונברכו בך כל משפחות האדמה, אפי' משפחות הדרות באדמה, אין מתברכין אלא בשביל ישראל, כל גויי הארץ אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא אין מתברכות אלא בשביל ישראל, אמר הקב"ה לאברהם, שתי בריכות טובות יש לי להבריך בך, רות המואביה ונעמה העמונית.

ט. בראשית יח' – וד' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו, למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ד', לעשות צדקה ומשפט..

י. בראשית יז' – אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. שם יט' – ..ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה.. ותהרין שתי בנות לוט מאביהן, ותלד הבכירה בן, ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב.. והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא את שמו בן עמי, הוא אבי בני עמון..

יא. בראשית לח' – ..ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותכס בצעיף.. ותשב בפתח עיניים על דרך תמנתה.. ויראה יהודה ויחשבה.. ויט אליה אל הדרך.. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמר, לאיש אשר אלה לו אנוכי הרה, ותאמר הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה. ויכר יהודה ויאמר, צדקה ממני.. ויהי בלדתה, ויתן יד, ותקח המילדת ותקשור על ידו שני.. והנה יצא אחיו, ותאמר מה פרצת עליך פרץ, ויקרא שמו פרץ.

יב. סליחות ליז' בתמוז – גדור פרצי בבן פרצי, ומחדק לקוט שושן.

יג. מיכה ב' – עלה הפורץ לפניהם, פרצו ויעבורו שער, ויצאו בו, ויעבור מלכם לפניהם, וד' בראשם.

מצודת דוד - עד לא יעלו הם, יעלה לפניהם מי שיפרוץ גדרות סירים ומסוכת חדק, ליישר את הדרך, ועל אליהו הנביא יאמר, שהוא יבוא קודם הגאולה, ליישר לבות ישראל לאביהם שבשמים, להיות מבוא אל הגאולה, וכמ"ש הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא וגו' והשיב לב אבות וגו' (מלאכי ג).

יד. אורות הקודש ג' סט' – יכולים אנו להמשיך נשמות גדולות בעולם, שיהיה להן רצון אדיר וכח גדול להביא גאולה לעולם, להסיר את כל האפלוליות שבחיים, ולנצח את כל החולשות שבהם.