פרשת עקב - תורה לא וירטואלית

תורה מופיעה מתוך הממשות הארץ ישראלית. המאבק להשבת הישראליות המקורית של תורה הוא בהכרח מאבק על המדינה

תגיות: תורה ומדינה, מדינת ישראל, גוף ישראלי,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פרשת עקב - תורה לא וירטואלית

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכ' אב תשע"ח
א.    דברים ז' – והיה עקב תשמעון.. ושמר ד' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך. ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירשך ויצהרך שגר אלפיך ועשתרת צאנך על האדמה.. דברים ח' - ויענך וירעבך ויאכלך את המן.. למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ד' יחיה האדם.. ושמרת את מצות ד' אלוקיך.. כי ד' אלוקיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר. ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש. ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה.. ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלוקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך. השמר לך פן תשכח את ד' אלוקיך.. פן תאכל ושבעת ובתים טבים תבנה וישבת. ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה. ורם לבבך ושכחת את ד' אלוקיך.. ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את ד' אלוקיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל.. דברים ט' - בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית.. ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי.. ואתפש בשני הלחת ואשלכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם. ואתנפל לפני ד' כראשנה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי.. דברים י' - ..פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים.. ועשית לך ארון עץ. ואכתב על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים.. דברים יא' - הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים.. והארץ.. ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים. ארץ אשר ד' אלוקיך דרש אתה תמיד עיני ד' אלוקיך בה.. והיה אם שמע תשמעו אל מצותי.. ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת.

ב.     שפת אמת עקב תרמט' – דהנה כתיב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי ד' יחיה האדם, ופירש האר"י ז"ל, שחיות מאמרו ית' שיש בתוך המאכל הוא חיות אל הנפש, והגשמיות אל הגוף.

ג.     ארץ ישראל א' - המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחזוק של המצות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום, כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האמוץ האמתי של רעיון היהדות בגולה בא יבא רק מצד עמק שקועו בארץ ישראל, ומתקות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות..

ד.     ארץ ישראל ח' - בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלהבת הישראלית, הדורשת בחזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצות ד' כולן, לצקת את רוח ד', רוח ישראל המלא הכללי הממלא את כל חללה של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הבטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית.. וזאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ ד', שבה המצות כולן מתגלמות ומתבלטות..

ה.    אורות ישראל ט' ה' - כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים, יהיה אויר העולם קדוש וטהור. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. ואין צדיק בעולם, שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. ומובן בזה, שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל זהו היסוד לאור העולם, לקודש העולם, לגילוי האלוקות בעולם, לטהרת המדות, לרוממות הצדק והופעת המוסר..

ו.      אורות התחיה לג' - גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים, ואת התבררות החושים ואת הקשור עם המציאות הגופנית המוחשית, מפני יראה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ, "אמונת זה סדר זרעים - שמאמין בחי העולמים וזורע". כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה, עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, ובגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחית המתים הגופנית. 

ז.     אורות התחיה לד' - ההתעמלות, שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כח לאומה, היא משכללת את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים ביחודים של שמות הקדושים, להרבות הבלטת האור האלוקי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חבירו כלל. "ויעש דוד שם", "ודוד עשה משפט וצדקה לכל עמו", - "ויואב בן צרויה על הצבא".. עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה, כעליתה ע"י שירות ותשבחות, שאמר דוד מלך ישראל בספר תהלים..

ח.    אורות התחיה לא' - יתפתח הישוב בארץ ישראל, יבנה הבנין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת האומה תתעורר לתחיה, מעומק טבעה תכיר את כל מהותה, מעוצם כחה תכונן את סדרי חייה העצמיים..

ט.    אורות התחיה ח' - היהדות בגולה, לולא היניקה שהיא מקבלת מטל החיים של קדושת ארץ ישראל לא היה לה בסיס מעשי בעצם, כי אם על ידי חזון הלב, המיוסד על ציורים של תקוה ושל הגות יקר, מצד העתיד והעבר. אמנם יש קצבה כמה כח יש בחזיון לב זה לשא עליו את משא החיים ולסול בכחו נתיבה לחיי עם, והקצבה נראה שכבר מלאה צבאה. ע"כ יורדת היא היהדות בגולה פלאים, ואין לה תקוה כי אם לנטע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, של קדושה עצמית, שאינה מצויה כי אם בארץ ישראל. אפילו ניצוץ אחד של החיים הממשיים הללו יחיה המון גדול ורב של חיים חזיוניים. החיים הממשיים של קדושת היהדות אינם מתגלים כי אם בשיבת האומה לארצה, שהיא המסלה הסלולה לשיבתה לתחיה, וכל העליונות שברוחה ובחזון לבה יקומו ויחיו כפי אותה המדה, שהיסוד המעשי יתפוס מקום להחיות את החזיון המתעלף.