397. פרשת ואתחנן – לא תוסיפו

ירידת האור האלוקי למציאות העולמית מוכרחה לעמוד על נקודת האיזון התורנית המדויקת שמעבר לה נפערת תהום מוסרית מסוכנת

תגיות: בל תוסיף, מצוות, הלכה,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 397. פרשת ואתחנן – לא תוסיפו

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור ליג' אב תשע"ט
א.    דברים ג'-ד' – ואתחנן אל ד'.. א-דני אלוקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן. ויתעבר ד' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ד' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. עלה ראש הפסגה.. וראה בעיניך כי לא תעבר את  הירדן הזה. וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. ונשב בגיא מול בית פעור. ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ.. לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות ד' אלוקיכם אשר אנכי מצוה אתכם. עיניכם הראות.. כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו ד' אלוקיך מקרבך. ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים כלכם היום.. רש"י - אשר מי אל וגו' - אינך דומה למלך בשר ודם, שיש לו יועצין וסנקתדרין הממחין בידו כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מדותיו, אתה אין מי ימחה בידך אם תמחול לי נתבטל גזירתך. ולפי פשוטו אתה החלות להראות את עבדך מלחמת סיחון ועוג..

ב.     דברים ד' - וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים. בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון.. יונתן - ותננון משה.. דברים לד' - וימת שם משה עבד ד' בארץ מואב על פי ד'. ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור.. רש"י - קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית לכפר על מעשה פעור, וזה אחד מן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. יהושע כב' - ..ויבנו בני ראובן.. מזבח על הירדן.. וישלחו בני ישראל.. המעט לנו את עון פעור אשר לא הטהרנו ממנו עד היום הזה..

ג.     במדבר כה' - וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקראן לעם לזבחי אלהיהן.. ויצמד ישראל לבעל פעור.. רש"י - פעור - על שם שפוערין לפניו פי הטבעת ומוציאין רעי, וזו היא עבודתו. משך חכמה - היה להם אחרי זה דין גירות חדש, והיו צריכים מילה, שמלן יהושע, וטבילה, והרצאת דמים זה היה הפסח. וזה שאמר.. (יבמות עא:) מלו וטבלו ועשו פסחיהם בטהרה, וכמו גר, והם יצאו בפסח, כמו במתן תורה שהקריבו שלמים. במדבר כה' - צרור את המדינים.. כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור.. תולדות יצחק - ..שהמן נבלע באברים.. ולפי שפעור יש לו סגולה שמי שפוער לפניו בא לו שלשול, ויאמרו ישראל רופא גדול בא לנו.. וזהו בנכליהם אשר נכלו לכם..

ד.     ישעיהו ה' - לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק.. רש"י - באין סוף ולמה לבלי חק לפי שלא היה בידם של אלו חק וקצבה לתפנוקיהם. ישראל ותחיתו טו' - יסוד הרשעה, שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות, הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהויה ובאדם, במוסר ובחפץ, במפעל ובהנהגה, לתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש לא לטהר את הקודש, כ"א לטמאו ולסאבו.. הקריאה אל כל העמים, השקועים בכל רפש הטומאה, בכל מעמקי הרשע והבערות, בתהומות החשך היותר מחרידות: "הנכם כלכם קדושים, כלכם בנים לד', אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשוה".. שממנה סובל האדם, שממנה "נוע תנוע ארץ כשכור והתנודדה כמלונה, וכבד עליה פשעה ונפלה ולא תוסיף קום", עד אשר יפוח היום ויפקוד ד' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. ישראל ותחיתו כג' - ועמים רבים מתבלבלים ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומטרת כונניותם, "ונוע תנוע ארץ כשכור.. והיה ביום ההוא יפקד ד' על צבא המרום במרום..". הפקידה היא לא הכבדה וכליון כי אם חלוף מעמדים ותכונות.. שפת אמת עקב תרנו' - הארץ הטובה טוב בלא רע כלל.

ה.    זוהר חדש בראשית יב. - רבי יצחק פתח ויקבור אותו בגי.. וכתיב ולא ידע איש את קבורתו.. אמר הקב"ה שוטים הם המחשבים קצי משיחא דבר שלא גליתי.. תלתא סימני כתבית ואחזית לדרי עלמא בקבורתיה דמשה עבדי.. בגיא בארץ מואב מול בית פעור.. ולא ידעי קבורתיה.. דבר שלא גליתי ולא הראיתי היאך אמרי שטותא ושקרותא קמי קב"ה בהך.

ו.      ישעיהו מ' – קול קורא במדבר פנו דרך ד' ישרו בערבה מסלה לאלוקינו. כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד ד' וראו כל בשר יחדו כי פי ד' דבר. זכריה יד' - הנה יום בא לד'.. ואספתי את כל הגוים אל ירושלם.. ויצא ד'.. ועמדו רגליו.. על הר הזתים אשר על פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים.. גיא גדולה מאד.. ונסתם גיא הרי כי יגיע גי הרים אל אצל.. ובא ד' אלוקי כל קדשים עמך.. ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד.

ז.     ראש מילין- "גימל" - אחרי שבאו התוכנים של ההויות לגבולם, נערכו המשקלים אלו כנגד אלו, ומציאות המשפט, הגומל גמול של מדה במדה, בא והתגלה.. הברקה. התגין. הגימל - ..הימין והשמאל, הדין והחסד, הנם קצוות נוטות, והגמול, מתהלך בהכרעה האמצעית.. "גימל" - ממרומים, מעילוי הדרגות עד תחתיתם ירדו המצויים, כפי תיאור החלק של הצורה הו"וית שבאות. ובשפלות התחתיתית, במקום אשר יצערו ויחשכו הענינים המוזרחים במדתם היותר מצומצמה, יחל הריבוי המספרי בצורתו המוגבלה, בצורה שעתיד להראות ריבויים, שאין מקורם האחדותי ניכר בהם, בגילוי והארה. עקב הגימ"ל שבתואר היו"ד, שמגע דק מחבר אותו אל החלק התחתיתי של הוי"ו, התיאור אשר להתפשטות של הצורה הגשמית שבבעלי חיים הרגילים, המבטאת במראה הגמל, ציור הכבדות הגשמית והכמות העבה, מוצאה פה מקום להתאר, כי ירידת ההדרגות הן הן הגורמות לההתגלות החמרית, גניזת האיכות היא הגורמת להתגלות הכמות, שקיעת האורה מציירת את המחשכים, והגרעון מביא את התוספת, שכל המוסיף גורע. הירידה הזאת מביאה היא ג"כ את ההבטאה מה שאין המחשבה הברורה מרשה את התגלותה והגלמותה. גי, עומק, מל, דיבור, כעין החשמל, עתים חשות עתים ממללות.

ח.    עמוס ה' - נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל.. ישעיהו ב' - ושח גבהות האדם.. ונשגב ד' לבדו.. והאלילים כליל יחלף.