433. פרשת בהר בחוקותי – אהבת ארץ ישראל

פטריוטיות לאומנית חיצונית אין פירושה אהבת ארץ ישראל אמיתית כי אהבה זו יכולה לצמוח רק מתוך ראיה נשמתית

תגיות: ארץ ישראל, לימוד אמונה, מדינת ישראל,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 433. פרשת בהר בחוקותי – אהבת ארץ ישראל

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור ליט' אייר תש"פ
א.    ויקרא כה' – וידבר ד' אל משה בהר סיני לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לד'.. וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה.. ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו. וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים. ויקרא כו' - אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם. ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו. והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם.

ב.     מידות הראי"ה גאוה יב' – מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאוה מלבבו יזכה לאהבת ארץ ישראל. מגילה כט. - דרש בר קפרא, מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבננים, יצתה בת קול ואמרה להם, למה תרצו דין עם סיני, כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני. כתיב הכא גבנונים וכתיב התם או גבן או דק. אמר רב אשי, שמע מינה האי מאן דיהיר בעל מום הוא.

ג.     דברים ו' ה' - ואהבת את ד' א-להיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך. ברכות נד. - בכל לבבך - בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. ישראל ותחיתו ח' - את הגוף אין אנחנו עוזבים, לא את הגוף הפרטי ולא את הגויה הלאומית, כי אם אנחנו מנצחים אותו. יודעים אנחנו, שהיצר הרע והיצר הטוב יצירה אחת היא מידי אל עולם..

ד.     ערבי נחל וישלח דרוש א' - ואמנם יש ב' מיני צדיקים, האחד אשר מרחיק נפש הבהמיות מעל עצמו מכל וכל.. והשני אשר יאחז גם בזה, ומשתמש בכל אשר יתאוה, רק שעושה במחשבה רצויה על דרך בכל דרכיך דעהו.. נמצא הראשון בטוח יותר מהכשל, ואעפ"כ השני עדיף מהראשון בב' דברים. הא' במה שנוגע לעצמו, והב' במה שנוגע לאחרים. אם במה שנוגע לעצמו, כי זה שאינו עושה רק מה שבא מצד השכל.. עדיין חיות השני שלו שהוא נפש הבהמיית, לא הועלה תוך מקום שיהיה לו חיות וקיום תוך הא-להות, משא"כ זה שמשתמש גם בעסקי נפש הבהמיית וכוונתו לא-להים חיים ומלך עולם, ממילא העלה גם נפש הבהמיית שלו לתוך מקום השכל. ואם במה שנוגע לאחרים, כי זה שאינו משתמש כלל בנפשו הבהמיית אין מעלה לשום רשע, משא"כ זה שעי"ז שמעלה נפשו הבהמי בדרך פרט, אזי גם בכללות האנשים מעלה נשמות בני האדם המונחים בנפש הבהמיי, ועי"ז יכול להחזירן למוטב. וזהו שאמר, בכל לבבך, בשני יצריך..

ה.    אורות ישראל ותחיתו טז' - יסוד נצחי הוא "ואהבת את ד' א-להיך בכל לבבך - בשני יצריך: ביצר הטוב וביצר הרע". האהבה אינה שלמה ואינה נובעת יפה ממקור האחדות המטוהרה כ"א כשכוללים את היצרים ביחד, והיצר הרע מתאגד עם היצר הטוב, וכל כחותיו הרעים הנם נאחזים בשורש הטוב ומתהפכים לטובה, לצחצח, להחיות להבהיר ולזקק יותר את להט הטוב. קובץ ז' מח' – ..שהפנימיות של היצר הרע הישראלי, הוא תוכן קדוש, ותבערת אש קודש רוממה ואידיאלית א-להית.. קובץ ז' מז' - ואותה האהבה הפנימית של הטבע, הגנוזה בעומק נשמתן של ישראל, היא יסוד היצר הרע הישראלי, שמחולק לאין קץ מתכונתו של היצר הרע של כל עם ולשון. שתחת אשר היצר הרע הכללי ששורה בכל אומה הוא מיסוד הנחש הקדמוני בפנימיותו.. אין היצר הרע הישראלי כי אם לבוש בלבושים צואים, אבל תוכיותו הוא שלהבת אש קודש. אהבת החיים והמציאות, אהבת הטבע מצד הנימוס העליון הא-להי שלו, שתוצאותיה הנה כל תיקון וכל שכלול של עולם, כל פאר המדות וכל עדנת החכמות, אור האמת, אור ד' בעוצם גבורתו.

ו.      אורות התחיה כח' - הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל.. אורות ארץ ישראל א' -  ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קנין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החמרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית כי אם ברוח ד' אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל..

ז.     אורות ישראל ותחיתו יא' - כל מה שנותן כח יותר גדול לעולם הבא הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן בישראל לענין בנין האומה. כל המאמץ את חיי עולם הרי הוא בונה את האומה בפועל, כי חיותם הלאומית של ישראל המשך היא מהצלחת עולמים. וזהו הגודל של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלא מובנם באומה ולהוציא מלבן של צדוקים, שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן, שנשתלהבה ודעכה ואיננה, לומר: ברכו את ד' א-להי ישראל מן העולם ועד העולם. ומיסוד עולם זה יבנה ויכונן גם עכשיו עמק החיים הלאומיים בישראל ויתגדל בנין הארץ, וכל האמוצים הכלליים ההולכים לעומת התחיה, ההולכת ומתגלה במסבותיה הרבות, האחוזות זו בזו בתאר שלשלת גדולה, ארוכה, מסובכה ונפלאה, מפלאות תמים דעים.

ח.    אוה"ק א' חכמת הקודש ק' - גדולתה של חכמת הרזים, של חכמת האמת, חכמת ישראל המקורית והאמתית, היא, מה שבשפע רוח הקודש שלה היא מעלה ומרוממת את כל הגשמיות לרוחניות, ואת כל הציורים שלהן, המוחשים והדמיונים, למרום האצילות, וההשכלה העליונה. וזאת היא סגולתה של תורת אמת, שכל ביטוייה, כל הוראותיה, כל האופנים של הסברותיה, אפילו כשהם יורדים למטה מאד מאד, עד לידי התפיסה היותר נמוכה של האדם היותר שפל, היא קולעת תמיד אל צלם א-להים שלו, ואל האור האצילי של נשמתו, שהיא תמיד שרויה בו בתור נקודה חיונית פנימית.

 ט.   אוה"ק א' חכמת הקודש קכח' - את הרוחניות אין מתקנים בדורנו כי אם במילוי הגשמיות.. ואי אפשר לכחות גשמיים שיתחזקו ולא יורידו את הערך הרוחני והמוסרי ממעלתו, כ"א כשהאורה המחשבית תהיה גדולה עמוקה ורחבה. וזה אי אפשר כי אם כשהעסק ברזי תורה יהיה גדול ומזהיר.