הראי"ה שלי - אוניברסליות

4:51 דק'
+

37. אגרת תתקמז' – לאומיות אוניברסלית

פוליטיקה יהודית באה ממקור הקודש

4:04 דק'
+

36. אורות הקודש ג' שמט' – הצדיקים הכלליים

ישועת ישראל ישועת העולם

4:09 דק'
+

35. אתם המעט – ענוה ישראלית

ישראל בטבעם ממעטים עצמם

4:44 דק'
+

34. אורות הקודש ב' תמד' – שיר השירים

שירת ישראל היא שירת הכל

4:36 דק'
+

33. מידות הראי"ה אהבה י' – אהבה לכל

יש לאהוב את כל הבריות כולן

4:25 דק'
+

32. אגרות קעח' תקמא' – הנקודה הטובה

להוציא את הטוב ממתנגדינו