404. סוכות – סוכת הגאולה

כל שבת אנו מתפללים 'ופרוס עלינו ועל ירושלים עירך סוכת שלום'. אז מה מיוחד אם כן בסוכת השלום של סוכות? ואיך זה קשור לירושלים?

תגיות: סוכות, סוכת שלום, שלום, משיח, גאולה,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 404. סוכות – סוכת הגאולה

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא, סוכות תש"פ
א.    תפילת שבת – השכיבנו אבינו לשלום.. ופרוס עלינו סוכת שלומך.. ופרוס עלינו ועל ירושלים עירך סוכת שלום. ברוך.. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. זוהר בראשית מח. - ת"ח בשעתא דישראל מברכין ומזמנין להאי סכת שלום אושפיזא קדישא ואמרי הפורס סכת שלום כדין קדושתא עלאה נחתא ופריסת גדפהא עלייהו דישראל ומכסיא לון כאמא על בנין וכל זינין בישין אתכנישו מעלמא ויתבי ישראל תחות קדושתא דמאריהון וכדין דא סכת שלום יהיב נשמתין חדתין לבנהא מאי טעמא בגין דביה נשמתין שריין ומניה נפקין, וכיון דשריא ופריסת גדפהא על בנהא, אריקת נשמתין חדתין לכל חד וחד. תו אמר רבי שמעון על דא תנינן שבת דוגמא דעלמא דאתי איהו.

ב.     איכה ב' ו' - ויחמס כגן שכו שחת מועדו שכח ד' בציון מועד ושבת וינאץ בזעם אפו מלך וכהן. איכה רבה ב' - א"ר אבהו שכו כתיב, כיון שגלו ישראל שככה חמתו של הקב"ה. רש"י - שחת מועדו. בית קדשי הקדשים ששם היה נועד לבניו.. פרי צדיק בראשית ויצא ו' - שבת הוא פריסת סוכת שלום וכו', שזוכין כל ישראל לקדושת ירושלים והמקדש.

ג.     תהלים עו' - נודע ביהודה א-להים בישראל גדול שמו. ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון. ב"ר וירא נו' - ר' ברכיה בשם רבי חלבו אמר עד שהוא שלם עשה לו הקב"ה סוכה והיה מתפלל בתוכה שנאמר ויהי בשלם סוכו.. ומה היה אומר יהי רצון שאראה בבנין ביתי. מלבי"ם - ויהי בשלום סוכו, בירושלים ששם ישבו ההמון, שם היה סוכתו של ה', שהסוכה היא דירת עראי, ומעונתו בציון, בציון שם ישבו המלך והסנהדרין וכהני ה', שם היה מעונתו בקביעות כי שם היה מקדש ה'.

ד.     חשק שלמה סוכה השמטה –אני תמה על מה שכתב בפרי עץ חיים.. דסוכה מלא בגימטריא צ"א כמנין שם יו"ד ה' ואלף דלית.. דהיכן נמצא סוכה מלא בתנ"ך.. אכן שוב ראיתי דדבר ד' בפיהם.. בתהלים עו', בקרא דויהי בשלום סוכו.. נכתב שם סוכו בוא"ו.. וכן כתוב שם במנחת שי.. י"ל על פי דרך הרמז דמשו"ה כתיב בכל דוכתא סכה חסר לרמז למ"ש חז"ל דבעוה"ז אין השם שלם ואין הכסא שלם כביכול.. אבל לע"ל שיתמלא השם במלואתו אז יהיה באמת סוכה מלא..

ה.    במדבר כה' – ..הנני נותן לו את בריתי שלום. קידושין סו: - אמר רב נחמן, וי"ו דשלום קטיעה היא. בעל הטורים - ו' קטיעא כי פנחס הוא אליהו. וכן אליה כתיב חסר ו' ויעקוב מלא ו', שנטל ו' מאליהו למשכון עד שיבא עם המשיח ויגאל את בניו.. שלום בגימטריא זהו משיח. תהלים קכב' - למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. רש"י – למען - ישראל אחי ורעי. אדברה נא - אני דוד המלך שלום בך.

ו.      סוכה ב. - סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה – פסולה.. רבי זירא אמר: מהכא וסכה תהיה לצל יומם מחרב, עד עשרים אמה אדם יושב בצל סוכה, למעלה מעשרים אמה אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות.. ההוא לימות המשיח הוא דכתיב. רש"י - לימות המשיח - אותם סוכות יהיו לצל לעונג ולמסתור, אבל סוכת מצוה אינה לצל.

ז.     בראשית ו' טו' – וזה אשר תעשה אותה.. מלבי"ם - לרמז שה' יפרוש על העולם החדש סוכת שלום כמו שבאר בתקוני זוהר. שהוא יחוד הוי"ה ואדני. ששם הוי"ה מורה על שמהוה ומחדש, ושם א-דני מורה על השמירה והשגחה, ועת יסכך הוי"ה על א-דני שמנינו עולה סוכה, יצא מספר שלום, כיצד כשתכפול יו"ד של הוי"ה עם א' של א-דני הוא עשרה, וה"א של הוי"ה עם ד' של א-דני הוא עשרים, והם שלשים אמה קומתה. וא"ו של הוי"ה עם נו"ן של א-דני הם שלש מאות אמה אורך התיבה. וה"א אחרונה של הוי"ה עם יו"ד של א-דני הם חמשים אמה רחבה, ס"ה מספר שלום עם הכולל.

ח.    של"ה וישלח תורה אור כה. - 'ויעקב נסע סכתה' (בראשית לג, יז). זה רמוז על כי אחר מעשה השעיר של יום כפורים, אזי מצות סוכה לישראל והוא 'סכת שלם', זהו (שם שם, יח) 'ויבא יעקב שלם'.

ט.    זכריה ט' - גילי מאד בת ציון.. הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא עני ורכב על חמור.. והכרתי רכב מאפרים וסוס מירושלם.. ודבר שלום לגוים ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. מצודת דוד - אז אבטל רכב וסוס.. כי לא תהיה אז מלחמה.. המלך המשיח לא יכניע את כולם ע"י מלחמה כ"א בדברי שלום יכניעם להיות סרים למשמעתו וזה יהיה העיקר והמלחמה טפלה לו. אורות ארץ ישראל ז' – המשפט.. מהות החפץ הנשמתי הספוג בנשמת משיח רוח אפנו אשר יקראו לו ד' צדקנו, אשר יגלה אור משפט ד' בארץ בגבורה עליונה, השוללת כל מלחמה וכל שפיכות דמים.

י.      אוה"ק ד' השלום ט' - כל הכעסנות שבעולם הבאה מצד הדרכה, במוסר, באמונה, בדעות ובמעשים.. אע"פ שהרבה חלקים מהם הם מלאים קדושה גדולה, ובאים גם כן מחסידות חשובה וטהרת לבב, מ"מ אין זה מונע מלהתחשב עם הצד החסרוני שבהם. וסוף כל סוף הדבר מוכרח להיות מתוקן, וכל המבוקש של הקדושה היותר עליונה יבא לעולם בדרך שלום, והדרכה מלאה נחת שלוה וכבוד.. תורת חסד היא תורה דלעילא, תורת הסוד, המתגלה לישרים על פי אליהו ביסודה. בהתבסמו כבר, והרי הוא מוכן לשליחותו לבשר שלום, לעשות שלום בעולם, ולהשוות את המחלוקת, לקרב ולא לרחק. והוא בעצמו תוכן פתיחת הפה של משה רבינו, שישוב לדבר אל הסלע במקום ההכאה שעברה, וגילויה של תורת חסד בהתפרשה ברחבה ע"י ת"ח בדורות אחרונים אינון דאתיין מסיטריה דמשה, ועל ידה יוחל אור של סוכת שלום להיות הולך ונפרש על ישראל, ועל ירושלים, ועל כל המון לאומים, אשר יבאו מרחוק, מאפסי ארץ לשם ד' צ-באות א-להי ישראל, המלך שהשלום שלו. וכל אותו העומק והדיוק, אותה אש הנשמה, אשר יצאה להאיר ולחמם ע"י כחה של הצטרפות ריתחא דאורייתא, של הלא כה דברי כאש נאם ד', יצא אל הפועל אחרי שכבר שמשו כל אלה התוצאות הטובות, שיצאו מזה הדרך ונסתגלו באומה בעומק נשמתה וכבר סבלה היא וכל העולם כולו הרבה מרתיחת אש קודש זו, יבוא באחרית הימים, ביתר שאת ע"י התפשטותה של גבורה רוחנית עליונה מלאה עדינות של שלום ושלות השקט, ודבר שלום לגוים והוכיח במשור לענוי ארץ. וניצוץ אור שלום זה הולך הוא, ומוכרח לבא, ביחד עם אותו הניצוץ של קץ המגולה, אשר לשיבת ציון ובנינה.