פרשת קורח – ברית מלח

הכהונה והמלכות בישראל ניתנו בברית מלח, על המזבח היה מלח ואת הפת טובלים במלח, מה יש במלח שדוקא עליו נכרתה הברית?

תגיות: ברית מלח,

האזן לשיעור:

דף מקורות - פרשת קורח – ברית מלח

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכז' סיון תשע"ג
א) במדבר יח' יט' – כל תרומות הקודשים, אשר ירימו בני ישראל לד', נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך, לחוק עולם, ברית מלח עולם היא, לפני ד', לך ולזרעך אתך. רש"י- כרת ברית עם אהרון בדבר הבריא ומתקיים, ומבריא את אחרים. ברית מלח, כברית הכרותה למלח, שאינו מסריח לעולם. רס"ג – ברית קיים לעולם. אבן עזרא- ברית כרותה, מגזרת ארץ פרי למלחה (תהלים קז' לד'), ומקום המלח כמו נכרת, שלא יעלה בו צמח כלל, וכן גפרית ומלח (דברים כט' כב'). חזקוני – וכן בדוד הוא אומר: כי המלוכה לדוד ולזרעו ברית מלח (דברי הימים ב' יג' ה').

ב)   דה"ב יג' ה' – ויקם אביה.. ויאמר, שמעוני ירבעם וכל ישראל. הלא לכם לדעת, כי ד' אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לו ולבניו ברית מלח.

ג)   בראשית יט' – ויאמר הימלט על נפשך, אל תביט אחריך.. רש"י – אתה הרשעת עמהם, ובזכות אברהם אתה ניצול, אינך כדאי לראות בפורענותם, ואתה ניצול. שם - וד' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש.. ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. דברים כט' – גפרית ומלח שריפה כל ארצה, לא תיזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב, כמהפכת סדום ועמורה..  רש"י – במלח חטאה ובמלח לקתה, אמר לה: תני מעט מלח לאורחים הללו, אמרה לו: אף המנהג הרע הזה, אתה בא להנהיג במקום הזה.

ד)   ויקרא ב' יג' – וכל קרבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, על כל קרבנך תקריב מלח. רש"י – שהברית כרותה למלח, מששת ימי בראשית, שהובטחו המים התחתונים, ליקרב במזבח במלח, וניסוך המים בחג. רמב"ן – ובעבור שהוא ברית בקרבנות, יעשה הכתוב זאת הברית, אב לכל הבריתות, ויאמר במתנות כהונה, ובמלכות דוד, ברית מלח, כי הוא קיים כברית מלח בקרבנות.. אני סובר כי ענין שהמלח מים, ובכח השמש הבא בהם, יעשה מלח, והמים בתולדותם ירוו הארץ ויולידו ויצמיחו, ואחרי היותם מלח, יכריתו כל מקום וישרפו, 'לא תיזרע ולא תצמיח', והנה הברית כלולה מכל המידות, והמים והאש באים בה, ועדיה תאתה ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת השם, כמלח שיתן טעם בכל המאכלים, ותקיים ותכרית במליחותה, והמלח כברית. ולכן אמר הכתוב, הלא לכם לדעת כי ד' אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם, לו ולבניו ברית מלח, כי הוא גם כן מידתו של דוד. ולכן אמר בקרבנות, ברית מלח עולם היא, כי הברית מלח העולם, בו יתקיים ויכרת..

ה)  רמב"ן בראשית כד' א' – ודרשו בזה סוד מסודות התורה.. ובה הוא מנהיג את הכל..

ו)   פרדס רימונים שער כג' – מים מועטים, החסדים התחתונים, הנקראים חסדי דוד.. מלח – כפי הנראה מתוך דברי הזוהר פרשת ויחי רמא:, כי מלח הוא יסוד כי הוא הנותן טעם בתבשיל, ואם לא מפני שפעו ומלחו, אין אדם יכול לעמוד מפני מרירות הדין שבמלכות, ועל שמו נקרא המלכות ים המלח, שיונקת מברית.

ז)   כתובות סו:- ת"ר מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו, ראה ריבה אחת, שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של ערביים, כיון שראתה אותו, נתעטפה בשערה, ועמדה לפניו, אמרה לו רבי פרנסני, אמר לה, בתי מי את, אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה, ביתי ממון של בית אביך היכן הלך, אמרה לו רבי לא כדין מתלין מתלן בירושלים, מלח ממון חסר..

ח)  מ"ב פסח תעה' - ..בלילות ראשונות של פסח אין נוהגין כן, דטפי הוא נראה לחם עוני, כשאינו טבול במלח.

ט)  שיחות הרצי"ה ויצא 274 – ברית אבות. נכון שבזמן הושע הגיעה האומה למצב כה מושחת ומייאש, עד שכבר לא הספיקה זכות אבות. אבל התוספות מזכירים, שברית אבות לא תמה, והיא קיימת לעד ולעולמי עולמים. זכות אבות זה זכות אבותינו, שהיו גדולים מאד, אבל היא בכל זאת זכות אנושית. לכן, יש לה גבול כמו כל דבר אנושי, לעומת זאת, ברית אבות אינה דבר אנושי, 'אתה הוא ד' האלוקים אשר בחרת באברם', כריתת ברית ד' עם אברהם, היא דבר עילאי, נצחי, קוסמולוגי. עובדה אלוקית עצמית נצחית זו, תישאר קיימת..

י)   זוהר בראשית רמא: - רבי אחא אמר, כתיב ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, על כל קרבנך תקריב מלח, וכי אמאי מלח? אלא בגין דאיהו ממרק ומבשם מרירא לאטעמא, ואילו לא הוי מלחא, לא יכיל עלמא למסבל מרירא..

יא)         אורות קע' – אות ה' אות ברית הוא, קדושת הגוף בברית בשר ממש.. אומות העולם אינם יכולים להשיג, איך נעשה הבשר מקודש, איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידאליים. הערלה מעכבת. יוכל השכל לשוט, להקיף, אבל לחדור לעומק הבשר, לעדן את הרצון היסודי, שיהיו ערכיו ערכים מלאים קושט אמת וצדקה, זה אי אפשר כי אם בעצת ד' הבאה על נחלת עולמים אשר לו, ישראל עם קרובו, זרע אברהם אוהבו, כרות ברית הקודש..