439. פרשת חוקת – חקוק על מצחנו

אורות הקודש חקוקים בעצמות נשמתנו הישראלית, כך נבראנו, וכך אנו מופיעים על במת העמים, אומה ריבונית קדושה ומאירה לכל

תגיות: ארץ ישראל, פרה אדומה, חוקי התורה, גאולה,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 439. פרשת חוקת – חקוק על מצחנו

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לב' תמוז תש"פ
א.    במדבר יט' – זאת חקת התורה.. ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על.

ב.     בן איש חי שנה ב' קורח - זכינו לעבודת הקרבנות בזכות התורה שכוללת.. מצות חוקים ומשפטים.. עבודה שהיתה במשכן זכינו לה בשביל חלק המצות.. שהם יש להם טעם אך אין השכל מחייב אותם, ועבודה שהיתה בבהמ"ק זכינו לה בשביל חלק המשפטים.. אך בית שלישי שיבנה בב"א יהיה בזכות חלק החוקים שאין להם טעם ואין השכל מחייב אותם, והגאולה ג"כ תהי' בזכות החוקים כי הגאולה תלויה בתשובה.. והתשובה היא בסוג חק.. יען דהעובר על גזרת מלך אפילו בדבר אחד חייב מיתה.. ולכן אם ישמרו ישראל את החוקים אז.. יקבלם בתשובה שהיא חק..

ג.     ישראל ותחיתו י' – כנסת ישראל שואפת לתקון העולם בכל מלואו.. תקון כולל לסיבת החטאים.. העברת רוח הטומאה על ידי שמו של משיח שקדם לעולם, "פרה אדומה מכפרת", והיא מטהרת מטומאת מת, נעוץ בסלוק המיתה מיסודה, בהעלאת העולם מעמק חטאו.. הכל צריך להיות מתוקן.. שאיפת ישראל לבנין האומה.. היא שאיפה של עומק הטוב..

ד.     ישראל ותחיתו ב' - שתי הבנות כלליות הן.. ההבנה המוסרית וההבנה הסבתית. בתוך ההבנה הסבתית.. כלולה היא, בתור נשמה עליונה המחיה אותה, ההבנה המוסרית. ההבנה הסבתית מציעה חקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש.. ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של אמרה, "שכך ראוי להיות", "כך צריך להיות", לא רק "כך הוא" ו"ככה נהיה". ומההכרה ש"כך צריך להיות".. רוח האומה מתעורר לתחיה, ובמחבא החיים אור קדושה וטהרה זורח, - אורו של משיח.

ה.    סנהדרין צז: - רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין, ואם לאו אין נגאלין. אמר ליה רבי יהושע: אם אין עושין תשובה אין נגאלין, אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב.. ושתק רבי אליעזר. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו'. לנתיבות ישראל קצד' – בדברי גאון המקובלים שבדורנו רבי שלמה אלישוב בספרו הקדו"ש.. שער ו פרק ט: "..כל היעודים אחרונים דימות המשיח וחיי העולם הבא הנה הם תלויים באמת רק בברית ולא בזכות, והוא ברית אבות וישראל, והברית לא תופר לעולם, וכן אומר רבנו תם, בתוספות שבת נה. ד"ה ושמואל, דזכות אבות תמה אבל ברית אבות לא תמה.. וכן שם בסנהדרין.. ולבסוף שתק רבי אליעזר.. והרי הודה רבי אליעזר.. וכן מורה כמה פסוקים ביחזקאל לו לז..". כן באור החיים ויקרא כה, כה: "כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים ח"ו".

ו.      של"ה חוקת - לעצם הנשמה שתי בחינות, בחינה עליונה מתאחדת באמתתו יתברך, ובחינה תחתונה אוחזת בצדיק. והם נרמזים בשתי תיבות אלו המוזכרים בזהר לאשתמודע אלהותו.. ובחינה ראשונה נקרא 'חק', הוא אמתיות הנצחיית חק ולא יעבור, ובחינה לאשתמודע נקרא גזירה גזורה. ונלקח מאתו יתברך, ושניהם בחלק ה'רשימו' הנקרא רצון. וכשאומר 'חקה חקקתי', תיבת 'חקקתי' הם ניצוצי ההשגה מבחינת 'חק' שנתפשטו למשה רבינו ע"ה. ובאמרו 'גזירה גזרתי', ניצוצי ההשגה מבחינת גזירה נתפשט לרבי עקיבא ע"ה.. והנה בחינת 'חק' יותר בהעלם מבחינת 'גזירה'. וזהו סוד נתגלה לרבי עקיבא דברים שלא נתגלה למשה רבינו ע"ה, ולא אמר יותר ממה שנתגלה למשה רבינו ע"ה, דאז היה משמע יותר מעלה, אלא הענין בבחינת הגילוי היה דבק רבי עקיבא יותר, ומשה רבינו ע"ה היה יותר דבק בבחינת הנעלם.

ז.     מהר"ל תפארת ישראל ח' - על ידי עשיית המצות, שהם הסדר השכלי, הוא דבק בשכלי, ועל ידי זה דבק בו יתברך. והעובר על המצות, הוא יוצא מן הסדר השכלי.. וכל אשר יוצא מן הסדר, מביא לו זה אבוד הנפש לגמרי.. ולפיכך כל מי שנותן במצות טעם על פי הטבע.. וכאילו היתה התורה ספר מספרי הרפואות או ספר הטבע, חס ושלום לומר כך.. שאין זה דבר טבעי למת שהוא מטמא, ודבר טבעי למי הנדה שהוא מטהר. רק השם יתברך חקק וסדר לאדם מעשיו כפי מה שחייב השכל, שכך יקח לטהרתו, אבל אינו דבר טבעי, רק הכל שכל א-להי.

ח.    אוה"ק א' הגיון הקודש יט' - וכשהנשמה מתגלה, בגאון עוזה, בהדרה וכבודה, מלאה היא את כל היש, הכל בה חקוק. אורות ישראל ו' ז' - אין המדינה האושר היותר עליון של האדם. זה ניתן להאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה.. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהוייתה תוכן האידיאלי היותר עליון.. ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כסא ד' בעולם, שכל חפצה הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד..

ט.    במדבר יג' - עלה נעלה וירשנו אתה.. רש"י - אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם.. במדבר טו' - וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת..  ועשו להם ציצת.. במדבר טז' - וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם.. ויאמרו לא נעלה. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש.. במדבר יט' - זאת חקת התורה.. במדבר כ' - ותמת שם מרים.. ולא היה מים.. וירב העם עם משה.. ולמה העליתנו ממצרים.. במדבר כא' - ..ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם.. למה העליתנו ממצרים.. וישלח ד' בעם את הנחשים.. ויאמרו חטאנו.. ויאמר ד'.. עשה לך שרף.. והיה כל הנשוך וראה אתו וחי. ר"ה כט. - וכי נחש ממית או נחש מחיה אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו מתרפאין..

י.      במדבר כא' - עלי באר ענו לה. באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם.. יונתן - בירא דחפרו יתה אבהת עלמא אברהם יצחק ויעקב.. חפרו יתה רישי עמא משה ואהרן.. מאמרי הראי"ה 72 – כשבני אדם חופרים באר עמוקה.. הכורים מתיגעים.. ולפעמים היאוש מתגנב בלב ואומר להם: הלא כבר יגעתם כל כך הרבה וחרס עלה בידכם ומים לא מצאתם, על כן טוב יותר שתחדלו מעבודתכם.. לא נפרוש בשביל זה מהעבודה, כי אם ביתר חיל ויתר אומץ נעמיק לחפור את באר תחיתנו הקדושה.. ובאר ישראל תפכה את מימיה החיים והזכים.. אוה"ק ד' העלאת העולם יא' - אחת היא האמת העומדת לעד, ואמת זו חקוקה היא במצחה של החיה השמימית, המתהלכת על הארץ, בתבנית גוי ששמה ישראל.