פרשת לך לך - מצוות התלויות בארץ

כל מצוות התורה תלויות בארץ ישראל אבל התלויות בארץ הן יסוד הכל בחינת "קרקע" התורה והשאר הן בחינת "מטלטלין"

תגיות: ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פרשת לך לך - מצוות התלויות בארץ

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לח' חשון תשע"ו
א.    בראשית יב' – ויאמר ד' אל אברם לך לך.. אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה.. ונברכו בך כל משפחות האדמה.. ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם.. וירא ד'.. ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת.. רש"י - ..ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים..

ב.     יבמות סג. - א"ר אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדם, שנאמר, זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם ואמר רבי אלעזר כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם, שנאמר (תהלים קטו'),השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם. רש"י דברים יא' ו' - ואת כל היקום אשר ברגליהם - זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו.

ג.     קידושין לו: - מתני', כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חוץ מן הערלה וכלאים ר"א אומר אף החדש. גמ'. מאי תלויה ומאי שאינה תלויה? אילימא תלויה דכתיב בה ביאה ושאינה תלויה דלא כתיב בה ביאה והרי תפילין ופטר חמור דכתיב בהן ביאה ונוהגין בין בארץ בין בח"ל. אמר רב יהודה ה"ק כל מצוה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בח"ל, חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ..

ד.     דברים יא יח' – ושמתם את דברי אלה על לבבכם.. רש"י - אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצות, הניחו תפילין, עשו מזוזות כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר (ירמיה לא, כ) הציבי לך ציונים.

ה.    בראשית כו' ה' - עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי. רמב"ן - והנראה אלי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כולה ברוח הקדש ועסק בה ובטעמי מצותיה וסודותיה, ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה, ושמירתו אותה היה בארץ בלבד, ויעקב בחוצה לארץ נשא האחיות, וכן עמרם, כי המצות משפט אלוקי הארץ הן, אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף בכל מקום. וכבר רמזו רבותינו הסוד הזה (בספרי דברים פסקא מג)..

ו.      ויקרא יח' כה' – ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקיא הארץ את יושביה. רמב"ן - החמיר הכתוב בעריות, בעבור הארץ שתטמא בהן ותקיא הנפשות העושות. והנה העריות חובת הגוף ואינן תלויות בארץ, אבל סוד הדבר בכתוב שאמר (דברים לב ח ט) בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבולות עמים וגו' כי חלק ה' עמו וגו'. והענין כי השם הנכבד ברא הכל.. ונתן על כל עם ועם בארצותם לגוייהם כוכב ומזל ידוע.. אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה' מיוחדת לשמו, לא נתן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע אוהביו, וזהו שאמר (שמות יט ה) והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ.. והנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד תקיא כל מטמא אותה ולא תסבול עובדי ע"ז ומגלים עריות. והנה השם הנכבד יתברך אלוקי האלוקים בכל העולם ואלוקי ארץ ישראל שהיא נחלת ה'.. והנה הכותיים לא היו נענשים בארצם בעבדם את אלהיהם לשלח בהם את האריות, ובבואם בארץ השם ועשו שם כמעשיהם הראשונים שלח בהם האריות הממיתים אותם. וכן שנו בספרא (קדושים יא יד), ולא תקיא הארץ אתכם וגו', ארץ ישראל אינה כשאר ארצות, אינה מקיימת עוברי עבירה.. ואין רשות לפרש בענין הארץ יותר מזה, אבל אם תזכה להבין הארץ הראשונה הנזכרת בפסוק בראשית והנזכרת בפרשת אם בחקותי, תדע סוד נשגב ונעלם, ותבין מה שאמרו רבותינו (תנחומא ויקהל ז) בית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה, וכבר רמזתי לך בפסוק כי לי הארץ (שמות יט ה).

ז.     שמות יט' ה' - ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ. רמב"ן - או יהיה "סגולה" דבקות, כי לי הארץ הנקראת כל, כמו שפירשתי בפסוק וה' ברך את אברהם בכל, והמשכיל יבין.

ח.    הקדמה לעץ הדר – על פי דברי הרמב"ן.. שיסוד קיום כל המצוות כולן מצד ענינן הפנימי והתכליתי הוא רק בארץ. ולפי זה המצוות שאינן תלויות בארץ, הנוהגות גם כן בחו"ל, אינן מכוונות לתכליתן בחו"ל, כי אם מפני שהם מביאים את ישראל לשוב לארץ, והם משמרים את קדושתם, שבשובם לארץ לא יהיו צריכים להתחיל את סדרי החיים מחדש כעם צעיר אשר זה מקרוב בא על במת החיים.. וכלשון הספרי שהוא מקור הדעה הנשגבה והכוללת הזאת.. היחש הגדול של כל המצוות כולם אל ארץ ישראל, מביא אותנו אל הדעה האמיתית, שהנשמה הפנימית של כל המצות כולן אפילו של אותן שאינן תלויות בארץ היא תלויה גם היא באמת בארץ, ומאוירה המחיה נשמות הנה יונקות מרחוק כפי היכולת לצורך העמדת חיותם גם בחו"ל.. כמו שבמעמד החומרי הארץ היא הרכוש היסודי המעמיד את האדם ואת הגוי על רגליו, והיא המביאה אותו לכלל מעמד ביתר קניניו, אשר על כן 'כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם'.. על כן מתייחסת היא הקרקע לשארי האומניות בדמות יחש השורש אל הענפים של האילן, שהשורש הוא מקור החיים, ומ"מ מתי פעולתו יוצאת לאור? כשהוא מתפאר בענפיו הטובים והמסתעפים.. וכמו כן במעמד הרוחני, המצוות התלויות בארץ הנה הנן הרכוש הרוחני היסודי של האומה בכללה ושל קדושת יחידיה, כמדרגת הקרקע, העושה את האדם ראוי להיות אדם, והמצוות שאין תלוית בארץ הנה המטלטלין, שהם נקנים אגב קרקע, ומה מכוון הוא רמז קנין אגב דמטלטלין אגב קרקע בענינא דקרא של הזכרת אומץ הקביעות של ארץ ישראל, מ'ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצודות ביהודה' [ד"ה כא].. וכאשר כללות התורה והמצוות תלוים בקדושת הארץ, על כן אגב מצוות התלויות בארץ שבהם מתגלה כח הקדושה האלוקית העליונה של חיי האומה היסודיים – הקרקע הרוחנית, שאגבם יש לנו תפיסה וקנין בכל המצוות כולן, גם באותן שהן חובת הגוף ונוהגות בפועל גם בחו"ל.. המצוות שנוכל לחשבן לאמצעיות בין שתי המערכות.. הן מצוות שהן חובת הגוף מצד עצמן, אבל הן קשורות לארץ ישראל בתכנן הגלוי.. המצוה המצויינה שכח הארץ הוא ניכר בה הרבה במצות הגוף היא מצות ארבעה מינים.. ביחוד זה החלק מהמצוה הבא ראשון בתורה 'פרי עץ הדר' שיחדתו התורה ביחוד של חשיבות משאר המינים, שאינו בא עמם באגודה..