410. פרשת תולדות – הר שדה בית

יכולת הקישור של המוסר האלוקי עם העולם הטבעי שנבנתה על ידי האבות מתקדמת מדור לדור ומגיעה לשיאה במשיח אלוקי יעקב

תגיות: יעקב ועשו, מערת המכפלה, קדושה משולשת, משיח,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 410. פרשת תולדות – הר שדה בית

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכט' חשון תש"פ
א.    בראשית כה' – ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים. ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב. ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף.. רש"י – לצוד ולרמות את אביו בפיו, ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח.. תם. אינו בקי בכל אלה, אלא כלבו כן פיו. והוא עיף. ברציחה. בראשית כג' – מערת שדה המכפלה.. בראשית כד' - ויצא יצחק לשוח בשדה.. רות ב' - עיניך בשדה אשר יקצרון.. זוהר ויקהל ריח' – עיניך אלין מלכין.. בשדה, מאן שדה דא ציון וירושלם דכתיב (מיכה ג) ציון שדה תחרש וכתיב כריח שדה אשר ברכו ד' דא ירושלם..

ב.     בראשית כז' - ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת.. ותלבש את יעקב.. וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ד'. ויתן לך הא-להים.. ירושלמי מגילה פ"א הי"א - מהו החמודות שהיה משמש בכהונה גדולה. יונתן – ..לבושי עשו.. דהוה מן אדם קדמאי.. חמון ריחא דברי כריחא דקטורת בוסמניא דעתידא מתקרבא בטוור בי מקדשא דאתקרי חקל דבריך יתיה ד' ואתרעי לאשראה שכינתיה תמן. תענית כט: - כריח שדה אשר ברכו ה', אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב, כריח שדה של תפוחים. שבת פח. - אמר רבי חמא ברבי חנינא, מאי דכתיב כתפוח בעצי היער וגו' למה נמשלו ישראל לתפוח, לומר לך מה תפוח זה פריו קודם לעליו, אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע. תוספות - הקשה ר"ת שהרי אנו רואים שגדל כשאר אילנות ומפרש דתפוח היינו אתרוג וריח אפך כתפוחים מתרגמינן כריחא דאתרוגא ואתרוג פריו קודם לעליו שדר באילן משנה לשנה.. אך תימה שמביא קרא כתפוח בעצי היער דבהאי קרא לא נמשלו ישראל לתפוח אלא הקב"ה.. מלבי"ם - ריח בגדיו.. שהבגדים הם משל על דברים שחוץ לגופו שהוא ציון אל העושר ועניני העה"ז.. אין בם ריח ודבר רוחני.. אבל יצחק הרגיש כי גם בבגדיו יש ריח ורוחנית.. וחז"ל אמרו במליצתם כריח שדה של תפוחים, ר"ל אתרוגים.. כי בכל פרי עץ, העצים והקליפות הם טפלים לפרי ואין בם ריח, אבל האתרוג גם עצו ועליו יש בם ריח, וזה משל שגם קניניו החיצוניים.. ועשרו יש בו ריח ורוחניות. בראשית כח' - ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו.. ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם.

ג.     שפת אמת לך לך תרלו' - והי' תמים.. שיש לאדם שני כחות בעולם הזה ובעולם העליון והיינו כח הנפש בגוף וכח הנשמה שלמעלה שאינו מתפשט בגוף.. וכשהאדם זוכה ומקשר עצמו לכח נשמתו נקרא תמים ובא בזכות המילה.. שפ"א חיי שרה תרמז' - תמים הוא כשהנפש מתדבק בשרשו. ישראל ותחיתו ג' - יש נטיפות של קדש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל.. כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקנין ותשוקותיו, העשר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, ממקור הקדש הם נובעים. על כן המשפטים הם קדש קדשים בישראל..

ד.     פסחים פח. - ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וגו', אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק אלא לא כאברהם שכתוב בו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה. אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל.

ה.    ספרי דברים ואתחנן כח' - הכל קראו אותו הר, אברהם קראו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה, משה קראו הר שנאמר ההר הטוב הזה, דוד קראו הר שנאמר מי יעלה בהר ה', ישעיה קראו הר שנאמר והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה', גוים קראו אותו הר שנאמר והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה'. עובדיה א' - ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה לד' המלוכה. ישעיהו נו' - והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי..

ו.      נועם אלימלך וישלח – אברהם קראו הר.. והר הוא רמז לעולמות העליונים אשר לית בהם תפיסה כלל כי אם במחשבה ודביקות.. והיה יצחק אבינו ע"ה רוצה לתקן לישראל לשבר את כח עשו על ידי הדבור. וזהו ויצא יצחק לשוח בשדה..

ז.     אוה"ק ג' פרישות כד' - בחוץ לארץ אין מתגלה כי אם הערך של המעשה, ובארץ ישראל הערך של הדיבור, ובבית המקדש הערך של המחשבה.. לכל מי שמצפה יותר לישועה, ערכי הדיבור והמחשבה מתגלים לו ביותר, ומעטרים את ערכי המעשה שלו. על כן נסמכו שאלות, פלפלת בחכמה וצפית לישועה זו לזו.

ח.    קובץ ג' נה' - העולם האלילי.. שואף הוא להיות קשור אל הטבע כמו שהוא.. הרע והכיעור, ששרויים הם במעמקים של הטבע, עושים הם את פרים, מוציאים גפן סדום, ומפרים שדמות עמורה. אם אותו הקישור העליון, העומד למעלה מהטבע עם כל תערובות זוהמתו, לא היה מאיר בעולם, לא היתה כל תקוה לאצילות וגדולת רוח.. אבל כשם שגדול.. הוא הטבע.. כן, ועוד באין ערוך יותר מזה עומד על גביו העולם הגדול שלמעלה מן הטבע, העולם שהוא כולו אצילות וטוהר, הר ד' ומקום קדשו. מפני העומק והגודל של כל אחד מהעולמים הללו.. כיון שהאדם מתקשר באחד מהם, הרי הוא מושכו אליו, עד שהקשר שלו עם העולם האחר מתרופף ונחלש.. אבל חולשה אנושית היא, מה שלא יכול לקשר את עצמו יפה יפה עם הערכים כולם של שני העולמים.. הולך הוא האדם ומשתלם.. עד שיסתגל סוף סוף האדם להזיו המלא ולחוסן השלם של קוממיות, שהוא מצב של שתי קומות, קומת הטבע וקומת האצילות, בכל מלואם ושלמותם.. הוד הגדולה הזאת, גנוזה היא במשיחיות הישראלית, שהיא מלכות שמים וארץ יחדו, גילוי אור ד' עושה שמים וארץ, הקורא אליהם ויעמדו יחדו. תפילה – והשב העבודה לדביר ביתך. תהלים כז' ד' – אחת שאלתי.. שבתי בבית ד'..

ט.    שיחות הרצי"ה בראשית 215 – ..שאין שלישית האבות דבר שבמקרה.. "משלשים לך קדושה".. מקורה בישעיהו: קדוש קדוש קדוש ד' צבאות מלא כל הארץ כבודו. ובתרגום.. קדיש בשמיה מרומא עילאה בית שכינתיה, קדיש על ארעא עובד גבורתיה, קדיש לעלם ולעלמי עלמיא.. שבאמת אין כאן שני דברים נפרדים אלא שהשמים והארץ מאוחדים..

י.      אוה"ק ד' האהבה הכוללת מח' - ..איש תם יושב אהלים, אהל אברהם ואוהל יצחק, המתמזג בתפארת ישראל..