555. פרשת לך לך – אמונה בלי אינטרסים

פוליטיקה שמתנהלת כמסחר של אינטרסים היא בדיוק התרבות הכנענית בה נלחם אברהם אבינו עד לניצחון הגדול

תגיות: ארץ ישראל, מנהיגות, פוליטיקה,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 555. פרשת לך לך – אמונה בלי אינטרסים

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לח' חשוון תשפ"ג
א.    בראשית יב' – ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. וירא ד' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת.. ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה. רש"י - עד מקום שכם - להתפלל על בני יעקב כשיבאו להלחם בשכם. אלון מורה - הוא שכם, הראהו הר גריזים והר עיבל ששם קבלו ישראל שבועת התורה. והכנעני אז בארץ - היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו, שנאמר ומלכי צדק מלך שלם, לפיכך ויאמר ה' אל אברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת, עתיד אני להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם. הלוך ונסוע - לפרקים, יושב כאן חדש או יותר ונוסע משם ונוטה אהלו במקום אחר, וכל מסעיו הנגבה ללכת לדרומה של ארץ ישראל והוא לצד ירושלים שהיא בחלקו של יהודה, שנטלו בדרומה של ארץ ישראל הר המוריה שהיא נחלתו. אלשיך - לאלון מורה, הוא מקום מעותד לקבלת ישראל את התורה באלה ושבועה. ואמר כי אז בהגיעו אל המקום ההוא, עם היות קצת מניעה אל השראת הקדושה והשפע מרעת יושבי בה, כי הלא והכנעני אז בארץ כי טמאים הם וימלאו אותה גלולים בתועבותיהם, עם כל זה נצטרפה זכות הארץ עם זכות התורה העתידה לקבל אותה זרע אברם, ששרתה עליו רוח ה'.

ב.     בראשית לח' - וירא שם יהודה בת איש כנעני.. רש"י - כנעני – תגרא. הושע יב' - כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב. רש"י - אתם סמוכים על בצעכם שאתם סוחרים ורמאים ועל עשריכם אתם אומרים אך עשרתי ולא אעבוד את הקב"ה. משלי לא' - וחגור נתנה לכנעני. רש"י – תגר. מלבי"ם - והחגור אשר נתנה לכנעני, הוא בהנהגה בין טוב לרע שהוא ע"י החכמה שזה נמשל לחגור שאוזר את המתנים בגבורה, כן בחכמה יתגבר בעוז על היצר לעשות חיל. ישעיהו כג' - מי יעץ זאת על צר המעטירה אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ. יונתן - תגרהא רברבין שלטונאה יקירי ארעא. זכריה יד' - והיה כל סיר בירושלם וביהודה קדש לד' צ-באות.. ולא  יהיה כנעני עוד בבית ד' צ-באות ביום ההוא.

ג.     רד"ק - הנגבה - לצד דרום של ארץ ישראל. ובב"ר כל מסעיו היו לצד דרומה של ארץ ישראל שניבא כי שם יהיה חלק יהודה. אבן עזרא - ונקרא כן בלשון ארמית נגיבו מיא, כי צד דרום חם. ומרוב החום ייבש.

ד.     כוזרי ה' כז' - אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, - רוצה לומר כי ירושלים אמנם תבנה, כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף, עד שיחוננו אבניה ועפרה.

ה.    תהלים קכו' - שובה ד' את שביתנו כאפיקים בנגב. מצודת ציון - כאפיקים - עניינו מים הנגרים בחוזק כמו אפיקי מים.

ו.      ישעיהו מד' - כי אצק מים על צמא ונזלים על יבשה אצק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך. אדר היקר עמ' נו' - "כי אצק מים על צמא.. מי בכל העמים, כעמנו, שמאס את הגבורה היבשה והקשה, הגבורה שכולה חמרית העקובה מדם, ומביאה לבסוף את הגוי כלו לידי שפלות ובהמות גסה, שאחריתה היא כליון והעברה מן העולם. היתכן לנו לחשוב, שעל יסוד שכולו הפוך מטבע עמנו נוכל לארוג דברים מעשיים והיסתוריים.. זה כמה שנים הננו ממששים כעורים קיר. פונים לכמה צדדים לבקש עצות בעד עמנו וארצנו, והננו מבקשים רק חיקוי שלם מעמים זולתנו, בשעה שעלינו להשכיל, שאין לנו דוגמא שלמה בעולם.. שבאמת אין חפץ החיקוי בא כי אם מרפיון כח עצמי. על כן עלינו לשוב למקורם של ישראל.. כמה יפה ומלבבת תהיה הרשימה של גבורה לאומית בישראל כשתהיה מתחברת מאהבת עמנו וארצנו עם רוממות ואצילות הנפש של ידיעת ערכנו המיוחד, עם נשיאת דגלנו ברמה, כפי המובן הלאומי האמיתי.

ז.     זוהר בראשית פ. - וכדין אתעטר אברהם מדרגא לדרגא עד דסליק לדרגיה הדא הוא דכתיב ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה, דא דרום דהוא חולקיה דאברהם, הלוך ונסוע דרגא בתר דרגא עד דסליק לדרום ותמן אתקשר כדקא יאות.

ח.    בבא בתרא כה. – רבי אבהו אמר, שכינה במערב. ב"ב כה: - אמר רבי יצחק, הרוצה שיחכים ידרים, ושיעשיר יצפין, וסימניך, שלחן בצפון ומנורה בדרום. במדבר לד' - קדמה מזרחה. רש"י - פני העולם שהם במזרח, שרוח מזרחית קרויה פנים, ומערבית קרויה אחור, לפיכך דרום לימין וצפון לשמאל.

ט.    אוה"ק ב' האחדות הכוללת יט' - כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות העליונה של העולם המאוחד, החומריות מתגברת על הרוחניות, והתאוות הגופניות עומדות הן אז בשורה הראשונה של תכנית החיים, ואפלת העולם רבה היא. וכשההשקפה של העולם האחדותי מתגברת, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות, והעולם הולך הלוך ואור. אוירא דארץ ישראל הוא המחכים, הנותן הארה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. בארץ ישראל יונקים מאור החכמה הישראלית, ממהות החיים הרוחניים המיוחדים לישראל, מהשקפת העולם והחיים הישראליים, שהיא ביסודה ההתגברות של העולם המאוחד על העולם המפורד. וזהו היסוד של ביטול עבודה זרה וכל שאיפותיה וסעיפיה. בארץ העמים הטמאה אי אפשר להשקפת העולם המאוחד להגלות, והעולם המפורד שולט בחזקה, והשקפתו הפרטית והמפורדה, המחולקה ומנוכרה, היא הרודה בכל מערכי החיים, ועם כל ההתאמצות לנשום נשימה ישראלית ולהשכיל אל הסוד של העולם האחדותי, אויר ארץ העמים מעכב. על כן מלאה היא האדמה הטמאה שבחוץ לארץ מסרחון עבודה זרה, וישראל שבחוץ לארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. ואין דרך להנצל מחרפת עבודה זרה כי אם בכינוסן של ישראל לארץ ישראל, לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לא-להים.

י.      ישעיהו נה' - הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם ואכרתה לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים. אורות התחיה נב' - ישנם דברים טובים וקדושים, שהסבות המחזיקות אותם בעולם הן כעורות.. ואין אור גאולה יוצא אל הפעל כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שהם מחזיקים את הטוב והקדש.. שאחר הרקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמח אור הזהר והקדש על יסודות בריאים של דעה, חכמה, גבורה, תפארת נצח והוד, ובזה תוסד מלכות עולמים לאור ד' וטובו באחרית הימים בחסדי דוד הנאמנים, שהם ברית עולם אשר לא יכזבו עדי עד.