פרשת ניצבים – קיבוץ גלויות וראש השנה

מעיין התשובה גנוז באדמת ארץ ישראל, חולשה בקיבוץ גלויות בתוספת 800 אלף יורדים מצריכים תשובה ארץ ישראלית

תגיות: ארץ ישראל, תשובה, קיבוץ גלויות,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - פרשת ניצבים – קיבוץ גלויות וראש השנה

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכה' אלול תשע"ה
א.    דברים ל' - ושב ד' אלוקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ד' אלוקיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ד' אלוקיך ומשם יקחך. והביאך ד' אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך.

ב.     דברים ל' - והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ד' אלוקיך שמה. ושבת עד ד' אלוקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ..ושב וקבצך.. והביאך.. אל הארץ.. ומל ד' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ד' אלוקיך..

ג.     רמב"ם מלכים יא' א' - המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמיטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו שנאמר ושב ה' אלוקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו' אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו' והביאך ה'..

ד.     אורות התשובה יז' א' - תחית האומה היא היסוד של בנין התשובה הגדולה, תשובת ישראל העליונה, ותשובת העולם כולו שתבא אחריה. 

ה.    תוספות תשובה ו' - ..מתוך המועקה הגדולה, מתוך עצמת המכאוב של הירידה למעמקים הנוראים, הננו קרואים מבת קול היוצאת מחרבות ציון וירושלים, אל התשובה, אל השיבה של התנועה כולה עם כל ענפיה אל מקוריותה היותר ראשונה, אל הוד אצילותה ואל הדרת קדשה..

ו.      אורות קעב' - ארץ נעימה דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה אליהם באהבה, על כל פשעים היא מכסה באהבתה. שובו שובו, בנים גולים, בנים נדחים, לחיק אימכם, שובו וזכרו א-ל חיים מחוללכם, זכרו נעימות מתיקות עוז אהבתו... ואם ראשית הגילוי רק קוי אור דקים אנו רואים, במהרה תפרוץ האורה, מלא רוחב ארצנו, עמנו א-ל.

ז.     אורות הקודש ג' קמ' - ואני בתוך הגולה, האני הפנימי העצמי, של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו..

ח.    אגרות הראי"ה שיא' - ..ע"י מה שנחזק את הישוב ההולך ואור בע"ה, ויתרבו אחינו העולים לישב את ארץ הקודש, יצמח אור גאולה וישועה, וסוף כל המורדים והפושעים לשוב בתשובה שלמה מתוך אהבה ושמחה, ע"י שפע קדושת ארץ הקודש שתשפיע עליהם, ע"י סיוען של ת"ח עובדי ד' ואוהבי ישראל באמת שיתהלכו עמהם בנחת ואהבה..

ט.    דברים יא' יב' - ארץ אשר ד' אלוקיך דרש אתה, תמיד עיני ד' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה.

י.      דברים ל' כ' - לאהבה את ד' אלוקיך לשמע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע ד' לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם. אור החיים – כי ישיבת הארץ היא מצוה כוללת כל התורה, צא ולמד ממאמרם ז"ל (כתובות קיא.) שכל ההולך בה ד' אמות יש לו חלק לעולם הבא שכולו חיים.

יא.   קובץ ו' קצא' - חופש הדעות הרגיל להיות פופולרי בזמנינו, עיקר יסודו בצדדיו השליליים, הוא מצד חסרון העמקה נשמתית, והעדר בסיס חזק במעמקי הנפש לכל קישור החיים, ובאה ההתנודדות עד לידי המדה הפרועה של הקלת עול הדת והמוסר, עד לכדי רפיון האמונה, בשטף חייה, והוא אסון נורא ואיום. אמנם עושה היא הנשמה את תפקידה. כשמונעים ממנה זמן כביר את העמקתה, הרי היא מתעמקת בחדרי חדרים ובעומק נשמת הנשמה שלה. וכשם שהדבר נוהג ביחידים, כך הוא נוהג בכללות הדורות. ואותו הכח המתעמק, ושומע אין לו לכאורה, מוכרח הוא להוציא את פעולותיו אל הפועל, ואז תשוב להופיע רצינות פנימית והעמקה אמונית גדולה, שתחדור עד עמקי החיים, ויכיר אז העולם את זיוף החיים של ההתנודדות ושל רפיון האמונה וחסרונה. אבל ההתעמקות הזאת תצא אל הפועל, אחרי אשר כבר רכשה לה מקדם הנשמה האנושית את העושר המתרחב, הבא מצד ההשתטחות של כחות החיים הרוחנים. ואז עם כל אותה ההרחבה.. יחל כח עמקות נפלאה, המחדש את החיים בצורתם האמיתית הפנימית להראות את שליטתו, ותצא אל הפועל בישראל, אותה התכונה של התשובה האמיתית והעליונה, שהוא דבר ד' לעמו. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה.. ושבת עד ד' אלוקיך ושמעת בקולו בכל לבבך ובכל נפשך, ושב ד' אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלוקיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ד' אלוקיך ומשם יקחך, והביאך ד' אלוקיך אל הארץ אשר נשבע לאבותיך וירשתה והטיבך והרבך מאבותיך.