630. פרשת בהר – דור הדרור

מהו סוד שנת היובל? איך זה קשור לשופר? מהו הדרור? למה לא לומר פשוט חירות? האור הגדול והמתוק שמאיר עלינו בדור שלנו

תגיות: חירות, דרור, יובל,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 630. פרשת בהר – דור הדרור

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור ליד' אייר פסח שני תשפ"ד לפרשת בהר
א.    ויקרא כה' – וספרת לך שבע שבתת שנים.. תשע וארבעים שנה. והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים.. וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו.. כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה. בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו.. רש"י - וקראתם דרור - אמר ר' יהודה מהו לשון דרור, כמדייר בי דיירא ומסחר בכל מדינה וכו', שדר בכל מקום שהוא רוצה ואינו ברשות אחרים. אבן עזרא - דרור - ידועה והוא כמו חפשי. וכדרור לעוף (משלי כו) - עוף קטן מנגן כשהוא ברשותו ואם הוא ברשות אדם לא יאכל עד שימות. רמב"ן - ועל דרך האמת, "דרור" מלשון דור הולך ודור בא (קהלת א), וכן "יובל" שישוב אל היובל אשר שם שרשיו, והיא תהיה לכם.

ב.     ראש השנה ט: - דרור לשון חירות, מאי משמע? - דתניא: אין דרור אלא לשון חירות. אמר רבי יהודה מה לשון דרור - כמדייר בי דיירא, ומוביל סחורה בכל מדינה. רש"י - כמדייר בי דיירא - מי שהוא ברשותו לגור בכל מלון שירצה.

ג.     משלי כו' - כצפור לנוד כדרור לעוף. רש"י - ונקרא דרור שדרה בבית כבשדה. מצודת ציון - שמקננת בבתים כאלו היתה חפשית מבני אדם כי דרור הוא ענין חירות כמו וקראתם דרור. מלבי"ם - והדרור אינה מקבלת מרות ולא תמצא בבית כלל רק בקן, כמ"ש גם צפור מצאה בית ודרור קן לה, ודרכה לעוף חוץ לבית למרחוק.

ד.     קהלת א' - דור הלך ודור בא והארץ לעולם עמדת. קהלת רבה א' - אמר ר' יצחק מלכות נכנסת ומלכות יוצאת וישראל עומד לעולם, הוי והארץ לעולם עומדת.

ה.    עין איה ברכות פ"ט ער' - היסוד שראוי לתלות עליו כל מעשה טוב וכל הדרכה ישרה ראוי שיהי' דבר נצחי. והנה במקום שיש בו קשר כללי לאומי, כבר יש שם הנצחיות, שהרי הכלל לעולם הוא קיים, "דור הולך ודור בא". א"כ כל הדרכה, שתתברר שהיא מוסיפה טובה למצב הנצחי של הכלל, היא ראויה להשמר באהבה. א"כ כבר יש מקום שתחול כל התורה כולה, עם כל המון מצותיה ופרטיה, כשיתברר שכולם יש להם ערך אל אושר הכלל ונצחיותו.

ו.      שמות יט' - ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם.. והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו.. במשך היבל המה יעלו בהר. רש"י - היובל - הוא שופר של איל.. ושופר של אילו של יצחק היה. אבן עזרא - היובל - הוא השופר, שיתקעו בו בשנת היובל. רבינו בחיי - וקרנו של איל קרן שמאל הוא הנשמע בהר סיני, שנאמר: "ויהי קול השופר הולך" וגו', קרן ימין שהוא גדול משל שמאל הוא שעתיד לתקוע בו לעתיד לבא. שנאמר: (ישעיה כז) "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול".

ז.     רבינו בחיי פרשת בהר - וע"ד הקבלה: "יובל היא", מלשון: (ירמיה יז) "ועל יובל ישלח שרשיו", וירמוז כי כל הדורות יובלו אל הסבה הראשונה, ולכך נקרא היובל בשם "דרור" כי הוא היובל אשר שם שרשי הדורות והנבראים כולן, כי משם נאצלו בבריאת עולם שנאמר: "בראשית ברא אלהים", ושמה תשובתם.

ח.    פסחים ד. - אמר רב משרשיא: מזוזה חובת הדר היא. רש"י - לפי שהיא משמרתו, וכתיב ביתך ביאתך, נכנס ויוצא בה.

ט.    שמות ל' - ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור.. ועשית אתו שמן משחת קדש.. ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת. ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת. ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו. וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש.

י.      במדבר ז' - ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו. תנחומא נשא טז' - רבי שמעון אומר כל מקום שהוא אומר ויהי דבר שהיה נפסק להרבה ימים וחזר לכמות שהיה זש"ה (שיר השירים ה) באתי לגני אחותי כלה אמר רבי שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב"ה את העולם נתאוה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים ברא את האדם וצוה אותו ואמר לו מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו ועבר על צוויו, אמר ליה הקב"ה כך הייתי מתאוה שיהא לי דירה בתחתונים כמו שיש לי בעליונים ודבר אחד צויתי אותך ולא שמרת אותו, מיד סלק הקב"ה שכינתו.. עמד משה והורידה לארץ שנאמר וירד ה' על סיני וכתיב באתי לגני אחותי כלה, אימתי כשהוקם המשכן.

יא.   דברים לב' – בינו שנות דר ודר. שיחות הרצי"ה נח עמ' 106 - עלינו לקיים את מצות "בינו שנות דר ודר", ולהתבונן בהיסטוריה של העולם ושל העם היהודי. שם פנחס עמ' 331 – יש להתרגל לראות את רבש"ע מתגלה במציאות העולם.. יש להתרגל לראות את אדון כל הנשמות מתגלה בנשמות שמופיעות במציאות הדורות של ישראל. "בינו שנות דר ודר".

יב.   קובץ א' תשעז' - ובעוה"ז תורה נתתי לכם, לע"ל חיים אני נותן לכם. במקום תורת חיים בשם הליווי, יגלה אור חיים עצמי. כטל חרמון היורד על הררי ציון, כי שם צוה ד' את הברכה חיים עד העולם. וכל זה יגלה ויראה ע"י התגלות רזי תורה עליונים ועליוני עליונים בשפע גדול, והשפעת הקודש על כל החול לקדשו. ושפעת כל החכמה וכל השירה וכל אוצר החיים, הנוי והנצח, הגבורה והתפארת, יגלה ויראה מטל שמים העליונים בחופש מוחלט עליון, המתעורר מהארת היובל הנשמתי הקורא דרור לארץ וכל יושביה - ויובל היא קודש תהיה לכם - בלא פעולה ועבודה, בלא קנין רכוש ושיעבוד, בלא עול נוגש ובלא דאגה ופחד, כ"א בבטחה עליונה בעונג עדין ובחדוה מוחלטת, בגיאות ד'. מן השדה תאכלו את תבואתה.

יג.    אוה"ק א' חכמת הקודש קלד' - אורו של משיח הוא מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההויה לזוהר תורה.. הופעת התורה באור העולם כולו, הופעת הקודש באור כל החול כולו, הופעת הרוחניות המזוככת בתוך כל החמריות, הופעת הנפש בתוך כל הבשר, העלאת ערך כל החיים, הארת אור קדשי קדשים בכל השלבים של המציאות, בכל התנועות של היש. שמים וארץ ירננו לשמו.. למצוא אור רוח הקודש מכל רעיון וחפץ, גדלו לד' אתי ונרוממה שמו יחדו.